Zákon č. 275/2006 Z. z.Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 97/2006
Platnosť od 20.05.2006
Účinnosť od 01.01.2019 do30.04.2019
Zrušený 95/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem § 3 ods. 2 písm. a), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2007