Oznámenie č. 265/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou repubikou a Bosnou a Hercegovinou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej republiky

Čiastka 94/2006
Platnosť od 15.05.2006

265

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 28. februára 2006 a 27. marca 2006 medzi Ministerstvom zahraničných vecí Bosny a Hercegoviny a Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Bosne a Hercegovine bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Bosnou a Hercegovinou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Protokol o podmienkach, za ktorých bude vykonané prepustenie z občianstva Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie juhoslovanských občanov českého alebo slovenského pôvodu, ktorí si podali žiadosť o prepustenie zo štátneho občianstva Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie na podklade zákona o štátnom občianstve Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie (čl. 129 z 23. augusta 1945) (Belehrad 13. novembra 1948)

2. Dohoda medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o vyrovnaní otvorených majetkových otázok (Praha 11. februára 1956, vyhláška č. 31/1957 Zb.)

3. Dohoda medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o leteckej doprave (Belehrad 28. februára 1956) – dohoda zrušená (oznámenie č. 275/1997 Z. z.)

4. Dohovor o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou (Belehrad 22. mája 1957, vyhláška č. 2/1958 Zb.)

5. Správna dohoda o vykonávaní Zmluvy medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávia o sociálnom poistení (Belehrad 22. mája 1957)

6. Dohovor medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení (Belehrad 22. mája 1957, vyhláška č. 3/1958 Zb.)

7. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave (Praha 22. októbra 1962, vyhláška č. 72/1963 Zb.)

8. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o zriadení Československo-juhoslovanského výboru pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu (Praha 22. júna 1963)

9. Protokol o rokovaní medzi vládnymi delegáciami Československej socialistickej republiky a Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia o rozšírení hospodárskych vzťahov medzi oboma štátmi konanom v dňoch 17. až 22. júna 1963 v Prahe (Praha 22. júna 1963)

10. Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci v oblasti zdravotníctva (Belehrad 5. októbra 1963, vyhláška č. 89/1964 Zb.)

11. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (Belehrad 20. januára 1964, vyhláška č. 207/1964 Zb.)

12. Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou (Belehrad 14. marca 1964, vyhláška č. 10/1965 Zb.)

13. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie (Praha 15. februára 1966, vyhláška č. 112/1968 Zb.)

14. Dohoda medzi Štátnym úradom sociálneho zabezpečenia v Prahe a Zväzovým ústavom sociálneho poistenia v Belehrade o zmene Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávia o sociálnom poistení z 22. mája 1957 (Belehrad 19. marca 1966)

15. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o dlhodobej spolupráci pri využití juhoslovanského ropovodu na prepravu ropy do Československej socialistickej republiky cez územie Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie (Belehrad 6. decembra 1974, registrovaná v čiastke 12/1976 Zb.)

16. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o dlhodobej spolupráci pri využití československého tranzitného plynovodu na prepravu zemného plynu do Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie cez územie Československej socialistickej republiky (Praha 28. októbra 1977, registrovaná v čiastke 8/1979 Zb.)

17. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o zmenách a doplnkoch Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o medzinárodnej cestnej doprave, dojednanej v Prahe 22. októbra 1962 (Praha 15. mája 1980, vyhláška č. 1/1981 Zb.)

18. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (Praha 2. novembra 1981)

19. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou (Praha 10. decembra 1981, vyhláška č. 42/1983 Zb.)

20. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o vzájomnom odovzdávaní odsúdených na výkon trestu odňatia slobody (Praha 23. mája 1989, vyhláška č. 473/1990 Zb.)

21. Obchodná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej republiky Juhoslávie (Belehrad 8. februára 1991)

22. Platobná dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie (Belehrad 8. februára 1991)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.