Zákon č. 264/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa

(v znení č. 250/2007 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 94/2006
Platnosť od 15.05.2006 do10.06.2010
Účinnosť od 01.07.2007 do10.06.2010
Zrušený 129/2010 Z. z.

264

ZÁKON

z 19. apríla 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „§ 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

2. V § 1 ods. 2 písmeno c) znie:

c) o poskytnutí úveru bez platby úroku alebo akéhokoľvek poplatku,“.

3. V § 1 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

d) na základe ktorých sa neukladá žiadny úrok, ak spotrebiteľ súhlasí so splatením úveru jednou splátkou,“.

Doterajšie písmená d), e) a f) sa označujú ako písmená e), f) a g).

4. V § 1 ods. 2 písm. e) sa za slová „viac zmlúv o spotrebiteľskom úvere“ vkladajú slová „medzi tým istým veriteľom a spotrebiteľom“.

5. V § 1 odsek 3 znie:

(3) Zákon sa nevzťahuje ani na úver formou povoleného prečerpania peňažných prostriedkov na bežnom účte poskytnutý bankou iným spôsobom ako na kreditnú kartu; tým nie je dotknuté ustanovenie § 3 ods. 6.“.

6. V § 2 písm. c) prvý bod znie:

1. sankcií, ktoré je spotrebiteľ povinný zaplatiť za nesplnenie záväzku uvedeného v zmluve o spotrebiteľskom úvere,“.

7. V § 2 písm. d) sa slová „tohto zákona“ nahrádzajú slovami „č. 1“.

8. V § 3 odsek 4 znie:

(4) Reklama5) alebo akákoľvek ponuka vystavená na obchodných miestach, na ktorých veriteľ ponúka spotrebiteľský úver, v ktorej je uvedená úroková sadzba alebo akýkoľvek údaj týkajúci sa nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom, musí obsahovať informáciu o ročnej percentuálnej miere nákladov vo forme príkladu výpočtu podľa prílohy č. 2, ak to nie je uskutočniteľné v inej forme.“.

9. V § 3 odsek 6 znie:

(6) Pri úveroch formou povoleného prečerpania peňažných prostriedkov na bežnom účte poskytnutých bankou iným spôsobom ako na kreditné karty (§ 1 ods. 3) alebo, ak nemožno určiť ročnú percentuálnu mieru nákladov, musí byť spotrebiteľ najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy písomne informovaný o

a) úverovom limite, ak je stanovený,

b) ročnej úrokovej sadzbe a poplatkoch platných od doby, keď bola zmluva uzatvorená a podmienkach, za ktorých môže byť zmenená a doplnená,

c) postupe a spôsobe zániku alebo ukončenia zmluvy.

Ak je na účte prípustné prečerpanie peňažných prostriedkov a toto prečerpanie trvá dlhšie ako tri mesiace, spotrebiteľ musí byť písomne informovaný o ročnej úrokovej sadzbe, poplatkoch a ďalších dôsledkoch.“.

10. V § 3 ods. 7 sa slová „tohto zákona“ nahrádzajú slovami „č. 1 vo forme príkladu výpočtu podľa prílohy č. 2“.

11. § 3 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

(8) Počas trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere je veriteľ povinný písomne a bezodkladne informovať spotrebiteľa o zmene ročnej úrokovej sadzby a poplatkov.“.

12. V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) práva spotrebiteľa podľa § 7.“.

13. Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

13) § 2 písm. i) zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

14. V § 8 ods. 2 sa za slová „§ 3“ vkladajú slová „a § 4 ods. 1 až 3 a 5“.

15. Za § 8 sa vkladajú § 8a a 8b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 8a

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2006

Právne vzťahy, ktoré vznikli pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, sa spravujú podľa doterajších predpisov.

§ 8b

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.

16. Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1, ktorá znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 258/2001 Z. z.

ZÁKLADNÁ ROVNICA VYJADRUJÚCA ROVNOSŤ POSKYTNUTÉHO ÚVERU NA JEDNEJ STRANE A SPLÁTOK A NÁKLADOV NA DRUHEJ STRANE

Vzorec 01-1

Význam symbolov:

K je poradové číslo spotrebiteľského úveru, {K = 1, 2, ..., m}

K´ je číslo splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru, {K´ = 1, 2, ..., m´}

AK je výška K-teho spotrebiteľského úveru

je výška K´-tej splátky spotrebiteľského úveru

Σ je suma

m je poradové číslo posledného spotrebiteľského úveru

m´ je číslo poslednej splátky alebo platby nákladov spotrebiteľského úveru

tK je časové obdobie (vyjadrené v rokoch a/alebo častiach roka) medzi poskytnutím prvého spotrebiteľského úveru a K-teho spotrebiteľského úveru

t je časové obdobie (vyjadrené v rokoch a/alebo častiach roka) medzi poskytnutím prvého spotrebiteľského úveru a K´-tou splátkou alebo platbou nákladov spotrebiteľského úveru

i je ročná percentuálna miera nákladov, ktorú možno vypočítať (buď algebricky, alebo numerickou aproximáciou), pretože ostatné prvky rovnice sú známe zo zmluvy alebo iným spôsobom

Poznámky

a) Ročná percentuálna miera nákladov sa vypočíta v čase, keď sa uzatvára zmluva. Výpočet sa vykoná za predpokladu, že zmluva o spotrebiteľskom úvere bude platná na dohodnuté obdobie a že veriteľ a spotrebiteľ splnia svoje povinnosti podľa podmienok tejto zmluvy a k dohodnutým termínom.

b) V prípade zmlúv o spotrebiteľskom úvere obsahujúcich klauzuly povoľujúce zmeny úrokovej sadzby a poplatkov obsiahnutých v ročnej percentuálnej miere nákladov, ale nekvalifikovateľné v čase, keď sa počítala, ročná percentuálna miera nákladov sa bude počítať na základe predpokladu, že úroková sadzba a iné poplatky zostanú stabilné a budú platiť do konca platnosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere.

c) Všeobecne platí rovnica medzi výškou spotrebiteľských úverov a výškou splátok a nákladov. Výšky finančných prostriedkov poskytnutých alebo uhrádzaných ktoroukoľvek zo zmluvných strán v rôznych lehotách sa nemusia nevyhnutne rovnať a nemusia byť nevyhnutne zaplatené k rovnakým dňom splatnosti.

d) Dňom poskytnutia prvého spotrebiteľského úveru je deň, v ktorom sú pre spotrebiteľa disponibilné úverové prostriedky prvého spotrebiteľského úveru alebo v ktorom mu bol dodaný tovar alebo poskytnutá služba.

e) Lehoty, ktoré sa používajú pri výpočte, sa vyjadrujú na päť desatinných miest. Za rok sa považuje 365 dní alebo 365,25 dňa, alebo (pri priestupných rokoch) 366 dní, 52 týždňov alebo 12 rovnakých mesiacov. Za rovnaký mesiac sa považuje 30,41666 dňa, t. j. 365/12.

f) Výsledok výpočtu sa zaokrúhli s presnosťou aspoň na jedno desatinné miesto. Pri zaokrúhľovaní na konkrétny počet desatinných miest platí toto pravidlo: ak sa hodnota číslice na desatinnom mieste nasledujúcom za desatinným miestom, na ktoré sa zaokrúhľuje, rovná päť alebo je väčšia, potom sa k číslici na tomto desatinnom mieste pripočíta jednotka.“.

17. Za prílohu č. 1 sa vkladajú prílohy č. 2 a 3, ktoré znejú:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 258/2001 Z. z.

PRÍKLADY VÝPOČTOV

A. VÝPOČET ROČNEJ PERCENTUÁLNEJ MIERY NÁKLADOV NA ZÁKLADE KALENDÁRNEHO ROKA [1 ROK = 365 DNÍ (ALEBO 366 DNÍ PRI PRIESTUPNÝCH ROKOCH)]

Prvý príklad

Požičaná suma je S = 10 000 Sk dňa 1. januára 2002.

Suma je splatená jednou splátkou vo výške 12 000 Sk dňa 1. júla 2003, t. j., 1 1/2 roka alebo 546 dní (365 + 181) po dátume poskytnutia úveru.

Po dosadení do rovnice

Vzorec 02-1

alebo

Vzorec 02-2

Výsledok bude zaokrúhlený na 13 % (alebo na 12,96 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

Druhý príklad

Požičaná suma je S = 10 000 Sk, ale veriteľ si ponechá 500 Sk na administratívne výdavky, takže výška spotrebiteľského úveru predstavuje 9 500 Sk. Rovnako ako v prvom príklade je vykonaná splátka vo výške 12 000 Sk dňa 1. júla 2003.

Po dosadení do rovnice

Vzorec 02-3

alebo

Vzorec 02-4

Výsledok bude zaokrúhlený na 16,9 %.

Tretí príklad

Dňa 1. januára 2002 je požičaná suma 10 000 Sk, spláca sa v dvoch splátkach, obe po 6000 Sk – prvá splátka po jednom roku, druhá po dvoch rokoch.

Po dosadení do rovnice

Vzorec 02-5

Rovnica sa vyrieši algebricky a jej výsledkom bude i = 0,1306623, po zaokrúhlení je 13,1 % (alebo 13,07 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

Štvrtý príklad

Dňa 1. januára 2002 je požičaná suma S = 10 000 Sk a čiastky, ktoré má splatiť spotrebiteľ, sú

Po 3 mesiacoch (0,25 roku/90 dní): 2 720 Sk

Po 6 mesiacoch (0,5 roku/181 dní): 2 720 Sk

Po 12 mesiacoch (1 rok/365 dní): 5 440 Sk

Spolu 10 880 Sk

Po dosadení do rovnice

Vzorec 02-6

Výsledok je i = 0,13226, po zaokrúhlení je 13,2 % (alebo 13,23 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

B. VÝPOČET ROČNEJ PERCENTUÁLNEJ MIERY NÁKLADOV NA ZÁKLADE ŠTANDARDNÉHO ROKA [1 ROK = 365 DNÍ ALEBO 365,25 DŇA, 52 TÝŽDŇOV, ALEBO 12 ROVNAKÝCH MESIACOV)

Prvý príklad

Požičaná suma je S = 10 000 Sk.

Táto suma je splatená jednou splátkou vo výške 12 000 Sk, a to 1,5 roka (t. j. 1,5 x 365 = 547,5 dňa, 1,5 x 365,25 = 547,875 dňa, 1,5 x 366 = 549 dní, 1,5 x 12 = 18 mesiacov, alebo 1,5 x 52 = 78 týždňov) po dátume poskytnutia úveru.

Po dosadení do rovnice

Vzorec 02-7

alebo

Vzorec 02-8

Výsledok bude zaokrúhlený na 12,9 % (alebo na 12,92 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

Druhý príklad

Požičaná suma je S = 10 000 Sk, ale veriteľ si ponechá 500 Sk na administratívne výdavky, takže výška spotrebiteľského úveru predstavuje 9 500 Sk. Rovnako ako v prvom príklade je vykonaná splátka vo výške 12 000 Sk 1,5 roka po dátume poskytnutia úveru.

Po dosadení do rovnice

Vzorec 02-9

alebo

Vzorec 02-10

Výsledok bude zaokrúhlený na 16,9 % (alebo na 16,85 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

Tretí príklad

Dňa 1. januára 2002 je požičaná suma 10 000 Sk, spláca sa v dvoch splátkach, obe po 6 000 Sk – prvá splátka po jednom roku, druhá po dvoch rokoch.

Po dosadení do rovnice

Vzorec 02-11

Rovnica sa vyrieši algebricky a jej výsledkom bude i = 0,130662, čo sa zaokrúhli na 13,1 % (alebo 13,07 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

Štvrtý príklad

Dňa 1. januára 2002 je požičaná suma S = 10 000 Sk a čiastky, ktoré má splatiť spotrebiteľ, sú

Po 3 mesiacoch

(0,25 roku/13 týždňov/91,25 dňa/91,3125 dňa): 2 720 Sk

Po 6 mesiacoch

(0,5 roku/26 týždňov/182,5 dňa/182,625 dňa): 2 720 Sk

Po 12 mesiacoch

(1 rok/52 týždňov/365 dní/365,25 dňa): 5 440 Sk

Spolu 10 880 Sk

Po dosadení do rovnice

Vzorec 02-12

Výsledok je i = 0,131855, čo sa zaokrúhli na 13,2 % (alebo na 13,19 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

C. VZOROVÉ PRÍKLADY VÝPOČTU ROČNEJ PERCENTUÁLNEJ MIERY NÁKLADOV PRE POSKYTNUTIE SPOTREBITEĽSKÉHO ÚVERU BANKAMI

Prvý príklad

Klient si v banke požičal spotrebiteľský úver vo výške 15 000 Sk. Za poskytnutie spotrebiteľského úveru a spracovanie zmluvy si banka ponechala 1 % z objemu poskytnutých prostriedkov (t. j. 150 Sk). Spotrebiteľský úver bude klient splácať jeden rok mesačnými anuitnými splátkami vo výške 1 305,76 Sk. Okrem toho bude musieť mesačne platiť poplatok za správu a vedenie účtu vo výške 30 Sk.

Vzorec 02-13

alebo

Vzorec 02-14

Ročná percentuálna miera nákladov na spotrebiteľský úver je 15,3 % (alebo 15,33 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

Druhý príklad

Klient si v banke požičal spotrebiteľský úver vo výške 100 000 Sk. Za poskytnutie spotrebiteľského úveru a spracovanie zmluvy si banka ponechala 1 % z objemu poskytnutých prostriedkov (t. j. 1 000 Sk). Spotrebiteľský úver bude klient splácať 4 roky mesačnými anuitnými splátkami vo výške 2 658 Sk. Okrem toho bude musieť mesačne platiť poplatok za správu a vedenie účtu vo výške 40 Sk.

Vzorec 02-15

Ročná percentuálna miera nákladov na spotrebiteľský úver je 14,8 % (alebo 14,77 % pri presnosti na dve desatinné miesta).

Príloha č. 3 k zákonu č. 258/2001 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

Smernica Rady 87/102/EHS z 22. decembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú spotrebiteľského úveru (Ú. v. ES L 42, 12. 2. 1987) v znení smernice Rady 90/88/EHS z 22. februára 1990 (Ú.v. ES L 61, 10. 3.1990) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/7/ES zo 16. februára 1998 (Ú.v. ES L 101, 1. 4. 1998).".


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.