Nález č. 263/2006 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 23. februára 2006 vo veci vyslovenia nesúladu časti § 6 ods. 1 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 71 ods. 2 druhou vetou a s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky

Čiastka 93/2006
Platnosť od 13.05.2006 do30.09.2013
Účinnosť od 13.05.2006 do30.09.2013
Zrušený 180/2013 Z. z.

263

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 23. februára 2006

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí 23. februára 2006 v pléne zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov Jána Auxta, Juraja Babjaka, Alexandra Bröstla, Ľubomíra Dobríka, Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha, Jána Lubyho, Lajosa Mészárosa a Štefana Ogurčáka o návrhu skupiny 35 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zastúpenej poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky prof. JUDr. Katarínou Tóthovou, DrSc., na začatie konania o súlade časti § 6 ods. 1 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 71 ods. 2 druhou vetou a s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky takto

rozhodol:

Ustanovenie časti § 6 ods. 1 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to slová „... obcami a vyššími územnými celkami ...,“ nie je v súlade s čl. 71 ods. 2 druhou vetou a s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Podľa čl. 125 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky stráca časť § 6 ods. 1 zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to slová „... obcami a vyššími územnými celkami...,“ účinnosť. Ak Národná rada Slovenskej republiky neuvedie toto ustanovenie zákona do súladu s Ústavou Slovenskej republiky, stráca časť § 6 ods. 1, a to slová „... obcami a vyššími územnými celkami...,“ po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Predseda pléna

Ústavného súdu Slovenskej republiky:

Ján Mazák v. r.