Vyhláška č. 256/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov

Čiastka 91/2006
Platnosť od 11.05.2006
Účinnosť od 01.06.2006

OBSAH

256

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

z 24. apríla 2006,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 83 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení vyhlášky č. 279/2005 Z. z. a vyhlášky č. 649/2005 Z. z. sa mení takto:

V § 14a ods. 1 sa suma „6 000 Sk“ nahrádza sumou „16 000 Sk“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


Lucia Žitňanská v. r.