Oznámenie č. 243/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o výberovom konaní, prijímacom konaní a o rekondičnom pobyte v Hasičskom a záchrannom zbore

Čiastka 87/2006
Platnosť od 28.04.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2006.

243

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 17 ods. 7 a § 161 ods. 4 a 14 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 561/2005 Z. z.

výnos z 24. apríla 2006 č. p.: PHZ-255/KP-2006 o podrobnostiach o výberovom konaní, prijímacom konaní a o rekondičnom pobyte v Hasičskom a záchrannom zbore.

Výnos upravuje podrobnosti o prijímacom konaní a výberovom konaní v Hasičskom a záchrannom zbore, ako aj podrobnosti o poskytovaní rekondičného pobytu príslušníkom Hasičského a záchranného zboru.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 3. mája 2002 č. PHZ-144/PP-2002 o podrobnostiach o prijímacom konaní a o rekondičnom pobyte v Hasičskom a záchrannom zbore (oznámenie č. 270/2002 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2006.

Výnos je uverejnený v čiastke 24/2006 Vestníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.