Oznámenie č. 241/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov

Čiastka 86/2006
Platnosť od 27.04.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2006 okrem čl. I bodov 1, 3, 4 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.

241

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie z 19. apríla 2006 č. 07045 – 15/2006-SL, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. decembra 2003 č. 07045/2003-OAP, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 588/2003 Z. z.).

Zmeny sa vykonávajú v prílohách č. 1, 4 a 5. Vypúšťa sa úradné určenie cien výkonov zdravotnej starostlivosti okrem výkonov poskytovaných poskytovateľmi lekárskej služby prvej pomoci, poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby a zdravotných výkonov poskytovaných na tzv. sociálne účely. Vypúšťa sa úradné určenie ceny výkonu cirkumcízie vykonanej na žiadosť pacienta, bez zdravotnej indikácie. Zvyšuje sa cena výkonu interrupcie vykonanej na žiadosť pacientky, bez zdravotnej indikácie, pred 12 týždňom gravidity. Ruší sa regulácia cien nájmu nebytových priestorov v zdravotníckych zariadeniach.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2006 okrem čl. I bodov 1, 3, 4 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 24 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.