Oznámenie č. 236/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 4. mája 2005 č. 2/2005

Čiastka 83/2006
Platnosť od 25.04.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2006.

236

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 24 ods. 8 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch

výnos z 5. apríla 2006 č. 1/2006, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 27. marca 2002 č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch (oznámenie č. 384/2002 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 4. mája 2005 č. 2/2005 (oznámenie č. 214/2005 Z. z.).

Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných chemických prípravkov (príloha č. 10).

Týmto výnosom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky preberá smernica Komisie 2006/8/ES zo dňa 23. januára 2006, ktorou sa na účely prispôsobenia sa technickému pokroku menia a dopĺňajú prílohy II, III a V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 19, 24. 1. 2006).

Výnos nadobúda účinnosť 1. júna 2006.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a v elektronickej forme na internetovej stránke www.economy.gov.sk.