Oznámenie č. 235/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. novembra 2004 č. 2424/M-2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 30. septembra 2005 č. 2085/M-2005

Čiastka 83/2006
Platnosť od 25.04.2006 do31.10.2007
Zrušený 492/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2006.

235

OZNÁMENIE

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos z 13. apríla 2006 č. 1016/M-2006, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. novembra 2004 č. 2424/M-2004 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (oznámenie č. 604/2004 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 30. septembra 2005 č. 2085/M-2005 (oznámenie č. 449/2005 Z. z.).

Výnos ustanovuje okruh osôb, pre ktoré možno poskytnúť dotácie na zabezpečenie zvýšenia penetrácie širokopásmového prístupu na internet.

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2006.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 2/2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.