Vyhláška č. 225/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov

Čiastka 79/2006
Platnosť od 21.04.2006 do31.10.2008
Účinnosť od 15.06.2007 do31.10.2008
Zrušený 163/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 1 ods. 1 písm. c) a prílohy č. 1 bodov LI a LIa, ktoré nadobúdajú účinnosť 16. januára 2007, bodov XLVIII a XLIX, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. júna 2007, a bodu L, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010

225

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 5. apríla 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 5 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 308/2005 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 67/2002 Z. z., ktorou sa vydáva zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané v znení vyhlášky č. 180/2003 Z. z., vyhlášky č. 275/2004 Z. z. a vyhlášky č. 698/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) látkou chemická látka, chemický prvok a jeho zlúčeniny v podobe, v akej sa vyskytujú v prírode alebo v akej sa priemyselne vyrábajú,

b) prípravkom chemický prípravok, zmes alebo roztok pozostávajúci z dvoch alebo viacerých chemických látok,

c) výrobkom určeným na starostlivosť o dieťa akýkoľvek výrobok určený deťom na uľahčenie zaspávania, oddych, hygienu, kŕmenie alebo cmúľanie a satie.

(2) Zoznam vybraných chemických látok a vybraných chemických prípravkov, ktorých uvedenie na trh a používanie je obmedzené alebo zakázané, je uvedený v prílohe.“.

2. Príloha sa dopĺňa bodmi XLVIII, XLIX, L, LI a LIa, ktoré znejú:

„XLVIII. Toluén CAS č. 108-88-3

Nesmie sa uvádzať na trh ani použiť ako látka alebo zložka prípravkov v koncentrácii rovnajúcej sa 0,1 hmotnostných % alebo vyššej v lepidlách a sprejových farbách určených na voľný predaj.

XLIX. Trichlórbenzén CAS č. 120-82-1

Nesmie sa uvádzať na trh ani použiť ako látka alebo zložka prípravkov v koncentrácii rovnajúcej sa 0,1 hmotnostných % alebo vyššej na všetky spôsoby použitia s výnimkou použitia:

1. ako medziprodukt syntézy alebo

2. ako rozpúšťadlo v uzavretých chemických použitiach pre chlorácie, alebo

3. pri výrobe 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzénu (TATB).

LI. Ftaláty alebo iné čísla CAS a EC týkajúce sa tejto látky:

- bis(2-etylhexyl)-ftalát (DEHP)
CAS č. 117-81-7
EC č. 204-211-0
- dibutyl-ftalát (DBP)CAS č. 84-74-2EC č. 201-557-4
- benzyl-butyl-ftalát (BBP)CAS č. 85-68-7EC č. 201-622-7

Nesmú sa použiť ako látky alebo zložky prípravkov v hračkách a vo výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného % mäkčeného materiálu.

Hračky a výrobky určené na starostlivosť o dieťa obsahujúce tieto ftaláty v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného % mäkčeného materiálu sa nesmú uvádzať na trh.

LIa. Ftaláty alebo iné čísla CAS a EC týkajúce sa tejto látky:

- di-izononyl-ftalát (DINP) CAS č. 28553-12-0
CAS č. 68515-48-0
EC č. 249-079-5 a
EC č. 271-090-9
- di-izodecyl-ftalát (DIDP)CAS č. 26761-40-0
CAS č. 68515-49-1
EC č. 247-977-1 a
EC č. 271-091-4
- di-n-oktyl-ftalát (DNOP)CAS č. 117-84-0EC č. 204-214-7

Nesmú sa použiť ako látky alebo zložky prípravkov v hračkách a vo výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa, ktoré si deti môžu vkladať do úst, v koncetrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného % mäkčeného materiálu.

Hračky a výrobky určené na starostlivosť o dieťa obsahujúce tieto ftaláty v koncentrácii vyššej ako 0,1 hmotnostného % mäkčeného materiálu sa nesmú uvádzať na trh.“.

3. Príloha č. 1 sa dopĺňa bodmi 3 až 5, ktoré znejú:

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/59/ES zo dňa 26. októbra 2005, ktorou sa po dvadsiatyôsmykrát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania niektorých nebezpečných látok a prípravkov na trh a ich používania (toluén a trichlórbenzén) (Ú. v. EÚ L 309, 25. 11. 2005).

4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/69/ES zo dňa 16. novembra 2005, ktorou sa po dvadsiatysiedmykrát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (polycyklické aromatické uhľovodíky v procesných olejoch a pneumatikách) (Ú. v. EÚ L 323, 9. 12. 2005).

5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/84/ES zo dňa 14. decembra 2005, ktorou sa po dvadsiatydruhýkrát mení a dopĺňa smernica Rady 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov (ftaláty v hračkách a výrobkoch určených na starostlivosť o dieťa) (Ú. v. EÚ L 344, 27. 12. 2005).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2006 s výnimkou § 1 ods. 1 písm. c) a prílohy č. 1 bodov LI a LIa, ktoré nadobúdajú účinnosť 16. januára 2007, bodov XLVIII a XLIX, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. júna 2007, a bodu L, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010.


Jirko Malchárek v. r.