Zákon č. 222/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

Čiastka 78/2006
Platnosť od 21.04.2006
Účinnosť od 02.12.2006
Redakčná poznámka

okrem čl. I 32. bodu, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
02.12.2006 Aktuálne znenie
21.04.2006 - 01.12.2006 Delená účinnosť