Zákon č. 222/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

Čiastka 78/2006
Platnosť od 21.04.2006
Účinnosť od 02.12.2006
Redakčná poznámka

okrem čl. I 32. bodu, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

222

ZÁKON

zo 16. marca 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 109/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Mesto Košice (ďalej len „mesto”) je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky;1) združuje osoby, ktoré majú na území mesta trvalý pobyt.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) Čl. 64a Ústavy Slovenskej republiky.“.

2. V § 2 odsek 2 znie:

(2) Mestské časti sú právnické osoby, ktoré za podmienok ustanovených zákonom a štatútom mesta (ďalej len „štatút”) hospodária so zvereným a vlastným majetkom a so zverenými a vlastnými finančnými príjmami. Mestské časti vykonávajú samosprávu v rozsahu zverenom týmto zákonom a štatútom; vo zverenom rozsahu majú mestské časti postavenie obce.1) Mestské časti vykonávajú miestnu štátnu správu, len ak tak výslovne ustanoví osobitný predpis.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

1a) Napríklad § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.“.

3. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Vytvoriť, zrušiť, zlúčiť alebo rozdeliť mestské časti, alebo vykonať iné zmeny ich hraníc môže mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením; na prijatie tohto všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Návrh na vytvorenie, zrušenie, zlúčenie alebo rozdelenie mestských častí nemožno predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva v poslednom roku riadneho volebného obdobia orgánov samosprávy mesta.“.

4. § 3 sa dopĺňa odsekmi 4 až 6, ktoré znejú:

(4) Všeobecne záväzné nariadenie mestského zastupiteľstva podľa odseku 3, ktorým sa vytvárajú, zrušujú, zlučujú alebo rozdeľujú mestské časti, môžu obyvatelia územne dotknutých mestských častí odmietnuť hlasovaním v miestnom referende [§ 5 písm. d)] do 120 dní odo dňa jeho platnosti;1b) ak obyvatelia žiadnej z územne dotknutých mestských častí v miestnom referende všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 3 v tejto lehote neodmietnu, nadobudne účinnosť ku dňu konania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí. Ak obyvatelia aspoň jednej územne dotknutej mestskej časti všeobecne záväzné nariadenie podľa odseku 3 v miestnom referende odmietnu, môže byť predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva návrh všeobecne záväzného nariadenia podľa odseku 3 dotýkajúci sa tejto mestskej časti najskôr v ďalšom volebnom období orgánov samosprávy mesta a mestských častí.

(5) Všeobecne záväzné nariadenie mestského zastupiteľstva podľa odseku 3, ktorým sa rozhodlo o iných zmenách hraníc mestských častí, nadobudne účinnosť, ak ho schvália miestne zastupiteľstvá všetkých územne dotknutých mestských častí trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

(6) Ak všeobecne záväzné nariadenie prijaté podľa odseku 3 vyžaduje zmenu v prílohe č. 2 tohto zákona, oznámi to primátor mesta do desiatich dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odseku 4 vláde Slovenskej republiky; vláda bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia tohto oznámenia predloží Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona o zmenách v prílohe č. 2 tohto zákona.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:

1b) § 6 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.

5. § 4 znie:

㤠4

(1) Veci spoločného záujmu mesta a okolitých obcí sa riešia vzájomnou dohodou a spoluprácou. Mesto a so súhlasom mesta aj mestské časti môžu uzatvárať s okolitými obcami zmluvy podľa osobitného zákona.1c)

(2) Mesto dbá, aby jeho rozvoj nebol na ujmu rozvoja okolitých obcí. Na ten účel

a) informuje okolité obce najmä o zámeroch týkajúcich sa svojho územného rozvoja, celomestských koncepciách rozvoja jednotlivých oblastí života mesta a významných investičných zámeroch v oblasti sociálneho a ekonomického rozvoja, rozvoja zamestnanosti a ochrany životného prostredia,

b) prerokúva stanoviská okolitých obcí k zámerom podľa písmena a),

c) poskytuje okolitým obciam pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1c znie:

1c) § 20 a 20a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

6. § 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5

Výkon samosprávy

Samosprávu uskutočňujú obyvatelia mesta a mestských častí

a) orgánmi mesta,

b) orgánmi mestských častí,

c) hlasovaním obyvateľov mesta (mestským referendom),

d) hlasovaním obyvateľov mestských častí (miestnym referendom),

e) na verejných zhromaždeniach obyvateľov mesta,

f) na verejných zhromaždeniach obyvateľov mestskej časti.“.

7. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a

Rada starostov

(1) Rada starostov je spoločný orgán mestských častí zložený zo starostov mestských častí. Starostu mestskej časti počas jeho neprítomnosti zastupuje v Rade starostov zástupca starostu príslušnej mestskej časti. Rada starostov sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov.

(2) Rada starostov si volí zo svojich radov predsedu. Predseda zastupuje Radu starostov navonok, zvoláva a riadi jej zasadania; zasadanie musí predseda zvolať bezodkladne, ak o to požiada aspoň tretina jej členov. Rada starostov môže predsedu kedykoľvek odvolať z funkcie. Na zvolenie a odvolanie predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Rady starostov. Za predsedu Rady starostov nemôže byť zvolený zástupca starostu.

(3) Rada starostov zastupuje záujmy mestských častí pri rozhodovaní o otázkach, ktoré sú vyhradené mestskému zastupiteľstvu (§ 10 ods. 3); na ten účel

a) predkladá iniciatívne návrhy na rokovanie mestského zastupiteľstva,

b) zaujíma stanoviská k veciam, ktoré sú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva; mestské zastupiteľstvo je povinné stanovisko Rady starostov prerokovať pred rozhodnutím o veci,

c) k rozhodnutiam podľa § 10 ods. 3 písm. a), pokiaľ ide o schvaľovanie štatútu, písmen c) až e) môže predložiť v lehote do 15 dní odo dňa ich vyvesenia na úradnej tabuli svoje pripomienky a požiadať mestské zastupiteľstvo o ich opätovné prerokovanie a schválenie.

(4) Podrobnosti o vzťahoch Rady starostov a mestského zastupiteľstva upraví štatút.“.

8. V § 8 ods. 1 úvodnej vete sa za slová „hlasovanie obyvateľov mesta“ vkladajú slová „(mestské referendum)“.

9. V § 8 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „celomestského“.

10. V § 8 ods. 1 písm. c) sa slovo „požiadavku“ nahrádza slovom „návrh“ a slová „ktorá musí byť podaná“ slovami „ktorý musí byť podaný“.

11. V § 8 ods. 3 úvodnej vete sa za slová „hlasovanie obyvateľov mestskej časti“ vkladajú slová „(miestne referendum)“.

12. V § 8 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „jej zlúčenie s inou mestskou časťou, rozdelenie mestskej časti alebo zmenu jej hranice“.

13. V § 8 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „a tiež, ak ide o návrh na zavedenie alebo zrušenie miestneho poplatku v mestskej časti“.

14. V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Miestne zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov mestskej časti o odmietnutí všeobecne záväzného nariadenia mestského zastupiteľstva podľa § 3 ods. 3, ak sa ho územne dotýka; musí ho vyhlásiť, ak o to požiada petíciou skupina obyvateľov mestskej časti v počte najmenej 20 % všetkých oprávnených voličov.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

15. § 9 vrátane nadpisu znie:

㤠9

Verejné zhromaždenie

(1) Na prerokovanie vecí týkajúcich sa celého mesta môže mestské zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mesta.

(2) Na prerokovanie vecí týkajúcich sa mestskej časti môže miestne zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov mestskej časti.“.

16. V § 10 odsek 2 znie:

(2) Mestské zastupiteľstvo má 50 poslancov volených obyvateľmi mesta v priamych voľbách. Volebné pravidlá upravuje osobitný zákon.2)“.

17. V § 10 ods. 3 písmeno e) znie:

e) rozhodovať o uložení miestnych daní a miestneho poplatku a určení ich náležitostí podľa osobitného predpisu,2a) ako aj o zavedení alebo zrušení celomestskej verejnej dávky, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov mesta podľa § 8 ods. 1 písm. a), a okrem prípadu, ak sa o tom rozhodlo hlasovaním obyvateľov mesta na základe petície skupiny obyvateľov mesta podľa § 8 ods. 1 písm. b) alebo na základe návrhu aspoň tretiny miestnych zastupiteľstiev podľa § 8 ods. 1 písm. c),“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.“.

18. V § 10 ods. 3 písmeno f) znie:

f) rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o poskytnutí záruky a o založení majetku mesta v prospech poskytnutého úveru alebo pôžičky,“.

19. V § 10 ods. 3 písm. l) sa slová „pracovníkov magistrátu mesta“ nahrádzajú slovami „zamestnancov mesta“.

20. § 10 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Ak Rada starostov využije svoje právo podľa § 7a ods. 3 písm. c), rozhodnutia podľa odseku 3 písm. a), pokiaľ ide o schvaľovanie štatútu, písmen c) až e) môžu nadobudnúť účinnosť, len ak ich mestské zastupiteľstvo opätovne prerokuje a opätovne schváli.

(5) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mesto poskytnúť odmenu. Celková výška všetkých druhov odmien poslanca nesmie byť v kalendárnom roku vyššia ako 15-násobok minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.2b) Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

2b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.

21. V § 11 ods. 3 sa slová „pracovníkov magistrátu“ nahrádzajú slovami „zamestnancov mesta“.

22. V § 12 ods. 2 prvá veta znie:

„Mestská rada sa skladá z desiatich členov, ktorých volí mestské zastupiteľstvo zo svojich poslancov na celé funkčné obdobie, predsedu Rady starostov a primátora.“.

23. V § 13 ods. 2 prvá veta znie:

„Na čele magistrátu mesta je riaditeľ, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva primátor.“.

24. V § 14 ods. 2 písm. a) sa slová „miestneho zastupiteľstva“ nahrádzajú slovami „mestskej časti“.

25. V § 14 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až l) sa označujú ako písmená e) až k).

26. V § 14 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „alebo miestneho poplatku“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „o poskytnutí záruky a o založení majetku mestskej časti v prospech poskytnutého úveru alebo pôžičky,“.

27. V § 14 ods. 2 písm. j) sa slová „pracovníkov miestneho úradu“ nahrádzajú slovami „zamestnancov mestskej časti“.

28. V § 15 ods. 3 sa slová „pracovníkov miestneho úradu“ nahrádzajú slovami „zamestnancov mestskej časti“.

29. V § 17 ods. 2 prvá veta znie:

„Na čele miestneho úradu je prednosta, ktorého na dobu neurčitú vymenúva a odvoláva starosta.“.

30. § 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Mestské časti môžu uzavrieť zmluvu o zriadení spoločného miestneho úradu pre viacero mestských častí podľa osobitného zákona;6) zriadenie spoločného miestneho úradu oznámia mestské časti mestu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) § 20a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

31. V § 18 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Volebné pravidlá pre voľbu poslancov miestneho zastupiteľstva upravuje osobitný zákon.2)“.

32. V § 18 odsek 2 znie:

(2) Počet poslancov miestneho zastupiteľstva určí miestne zastupiteľstvo tak, aby malo

a) v mestských častiach do 3 000 obyvateľov 5 až 9 poslancov,

b) v mestských častiach nad 3 000 obyvateľov do 10 000 obyvateľov 9 až 13 poslancov,

c) v mestských častiach nad 10 000 obyvateľov do 20 000 obyvateľov 13 až 19 poslancov,

d) v mestských častiach nad 20 000 obyvateľov 19 až 23 poslancov.“.

33. V § 18 odsek 3 znie:

(3) Funkcia poslanca miestneho zastupiteľstva sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže mestská časť poskytnúť odmenu. Celková výška všetkých druhov odmien poslanca nesmie byť v kalendárnom roku vyššia ako 10-násobok minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.2b) Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.“.

34. V § 20 ods. 2 písm. b) sa slová „pracovníkov samosprávnych orgánov“ nahrádzajú slovami „zamestnancov mesta a mestských častí“.

35. V § 23 ods. 1 sa za slová „právnickej osobe“ vkladajú slová „alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie“.

36. V § 23 ods. 2 sa za slová „právnickej osobe“ vkladajú slová „alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie“.

37. V § 23 ods. 4 sa slová „dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného roka“ a slová „jedného roka“ sa nahrádzajú slovami „troch rokov“.

38. V § 23 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:

„Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.“.

39. V § 25 sa na konci pripája táto veta:

„Štatútom nemožno preniesť na mestské časti výkon štátnej správy, ktorý bol zákonom prenesený na mesto.7)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

7) Čl. 71 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.“.

40. Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:

㤠25a

Mestské zastupiteľstvo vykoná zmeny štatútu podľa tohto zákona do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., zákonom Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 109/1993 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vykonania všeobecných volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2006 okrem čl. I 32. bodu, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.