Oznámenie č. 220/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 77/2006
Platnosť od 20.04.2006

220

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 31. marca 2006 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 z 25. januára 2006 uzavretá medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 13. februára 2006 uzavretá medzi Zväzom obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov obchodu a cestovného ruchu.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 z 21. februára 2006 pre odvetvie poľnohospodárskej výroby, technických a biologických služieb uzavretá medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2006 z 28. februára 2006 pre odvetvie drevospracujúceho priemyslu na Slovensku uzavretá medzi Zväzom spracovateľov dreva Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2008 z 2. marca 2006 uzavretá medzi Odborovým zväzom SPOJE a Slovenským odborovým zväzom pôšt a telekomunikácií

a

Zväzom zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2008 zo 17. marca 2006 uzavretá medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 31. marca 2006 uzavretá medzi Zväzom polygrafie na Slovensku

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov polygrafie.

8. Dodatok č.1 z 12. januára 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 3. mája 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Podnikateľským zväzom pekárov, cestovinárov a cukrárov Slovenskej republiky.

9. Dodatok č. 1 z 24. januára 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 1. marca 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

10. Dodatok č. 1 zo 6. februára 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2007 z 21. decembra 2004 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským cukrovarníckym spolkom.

11. Dodatok č. 7 zo 14. februára 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 30. apríla 2002 uzavretej medzi Zväzom celulózo-papierenského priemyslu Slovenskej republiky

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

12. Dodatok č. 1 z 13. marca 2006 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2005 z 29. marca 2005 uzavretej medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnych služieb

a

Asociáciou súkromných lekárov Slovenskej republiky.