Oznámenie č. 216/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o organizácii a riadení hasičských jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky a o vykonávaní požiarneho dozoru vo vojenských objektoch

Čiastka 76/2006
Platnosť od 20.04.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2006.