Oznámenie č. 212/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. októbra 2005 č. 22160/2005-SL, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky preddavku pre poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby

Čiastka 75/2006
Platnosť od 14.04.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2006.

212

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z.

výnos zo 4. apríla 2006 č. 11760/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. októbra 2005 č. 22160/2005-SL, ktorým sa ustanovuje spôsob určenia výšky preddavku pre poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby (oznámenie č. 484/2005 Z. z.).

Výnos zabezpečuje ďalšiu možnosť, pri ktorej sa zmení podiel počtu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov, čo bude mať vplyv na stanovenie podielov jednotlivých zdravotných poisťovní, ktorými participujú na celkovej úhrade preddavku pre poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby. Výnosom sa rieši jednoznačnejšie určenie vstupných údajov pre určenie podielu zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov pre príslušný kalendárny rok.

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2006.

Výnos je uverejnený v čiastke 24/2006 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.