Zákon č. 211/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 75/2006
Platnosť od 14.04.2006
Účinnosť od 01.05.2006

OBSAH