Ústavný zákon č. 210/2006 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Čiastka 75/2006
Platnosť od 14.04.2006
Účinnosť od 01.05.2006

OBSAH

210

ÚSTAVNÝ ZÁKON

zo 16. marca 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z. a ústavného zákona č. 92/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V čl. 78 ods. 3 v prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „možno však prejednať priestupok, o ktorom to ustanoví zákon.“.


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.