Oznámenie č. 21/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Protokolu proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúceho Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu

Čiastka 11/2006
Platnosť od 17.01.2006
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 3. júla 2005 na základe článku 18 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 3. júla 2005 na základe článku 18 ods. 1.

21

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 31. mája 2001 bol v New Yorku prijatý Protokol proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu.

V mene Slovenskej republiky bol protokol podpísaný 26. augusta 2002 v New Yorku.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s protokolom súhlas svojím uznesením č. 1038 z 23. júna 2004 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 25. augusta 2004. Ratifikačná listina bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, depozitára protokolu, 21. septembra 2004.

Protokol nadobudol platnosť 3. júla 2005 na základe článku 18 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 3. júla 2005 na základe článku 18 ods. 1.

K oznámeniu č. 21/2006 Z. z.

PROTOKOL

proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom doplňujúci Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu

Preambula

Štáty, zmluvné strany tohto protokolu,

uvedomujúc si naliehavú potrebu predchádzať, bojovať a vykoreniť nezákonnú výrobu a obchodovanie so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom vzhľadom na škodlivé účinky takých činností na bezpečnosť každého štátu, regiónu a celého sveta, ktoré ohrozujú blahobyt národov, ich sociálny a hospodársky rozvoj a ich právo žiť v mieri,

presvedčené o nevyhnutnosti toho, aby všetky štáty prijali na tento cieľ všetky vhodné opatrenia vrátane medzinárodnej spolupráce a iných opatrení na regionálnej a globálnej úrovni,

odvolávajúc sa na rezolúciu Valného zhromaždenia 53/111 z 9. decembra 1998, v ktorej sa zhromaždenie rozhodlo ustanoviť otvorený, medzivládny ad hoc výbor na účel vypracovania komplexného medzinárodného dohovoru proti nadnárodnému organizovanému zločinu a na posúdenie vypracovania, okrem iného, medzinárodného dokumentu o boji proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom,

so zreteľom na zásadu rovnosti práv a sebaurčenia národov zakotvený v Charte OSN a Deklarácii o princípoch medzinárodného práva týkajúceho sa priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi v súlade s Chartou OSN,1)

presvedčené o tom, že doplnenie Dohovoru OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu medzinárodným dokumentom proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom bude prospešné na predchádzanie týmto trestným činom a boj proti nim,

dohodli sa takto:

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vzťah k Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu

1. Tento protokol dopĺňa Dohovor Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu. Bude interpretovaný spolu s dohovorom.

2. Ustanovenia dohovoru sa uplatňujú mutatis mutandis na tento protokol, ak v ňom nie je ustanovené inak.

3. Trestné činy ustanovené podľa článku 5 tohto protokolu sa považujú za trestné činy ustanovené v súlade s dohovorom.

Článok 2

Cieľ

Cieľom tohto protokolu je podporovanie, uľahčovanie a upevňovanie spolupráce medzi zmluvnými stranami na účel zabránenia a boja proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom.

Článok 3

Použitie termínov

Na účely tohto protokolu:

a) „Strelná zbraň“ znamená akúkoľvek prenosnú hlavňovú zbraň, ktorá vypáli strelu, je určená na strieľanie alebo sa dá ľahko prispôsobiť na vypálenie strely, guľky alebo náboja vďaka energii výbušniny, okrem starožitných strelných zbraní a ich kópií. Starožitné strelné zbrane a ich kópie sa určujú podľa vnútroštátneho práva. K starožitným strelným zbraniam však v žiadnom prípade nepatria strelné zbrane vyrobené po roku 1899.

b) „Súčasti a komponenty“ znamenajú akýkoľvek prvok alebo náhradné diely zvlášť určené pre strelnú zbraň a podstatné na jej fungovanie vrátane hlavne, komory alebo zásobníka, uzávery alebo bubienka, záveru alebo puzdra záveru a akéhokoľvek zariadenia určeného alebo adaptovaného na tlmenie zvuku vyvolaného výstrelom zo strelnej zbrane.

c) „Strelivo“ znamená ostrý náboj alebo jeho komponenty vrátane nábojníc, zápalníc, strelného prachu, guliek alebo nábojov, ktoré sa používajú v strelnej zbrani za predpokladu, že samotné komponenty podliehajú povoleniu v príslušnom štáte zmluvnej strany.

d) „Nezákonná výroba“ znamená výrobu alebo montáž strelných zbraní, ich súčastí a komponentov alebo streliva

i) zo súčastí a komponentov, s ktorými sa nezákonne obchoduje,

ii) bez licencie alebo povolenia od príslušného orgánu zmluvnej strany, kde sa realizuje výroba alebo montáž, alebo

iii) bez označenia zbrane počas výroby podľa článku 8 tohto protokolu; vydávanie licencií alebo povolení na výrobu súčastí a komponentov sa vykonáva v súlade s vnútroštátnym právom.

e) „Nezákonné obchodovanie“ znamená dovoz, vývoz, nadobudnutie, predaj, dodanie, pohyb alebo prepravu strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva z územia alebo cez územie jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany, ak ktorákoľvek z dotknutých zmluvných strán nedá na to povolenie v súlade s podmienkami tohto protokolu alebo ak strelné zbrane nie sú označené podľa článku 8 tohto protokolu.

f) „Sledovanie“ znamená systematické sledovanie strelných zbraní, a ak je to možné ich súčastí a komponentov a streliva od výrobcu ku kupujúcemu na účel poskytnutia pomoci príslušným orgánom zmluvných strán pri odhaľovaní, vyšetrovaní a analýze nezákonnej výroby a nezákonného obchodovania.

Článok 4

Rozsah pôsobnosti

1. Tento protokol sa vzťahuje, ak v ňom nie je uvedené inak, na predchádzanie nezákonnej výrobe a nezákonnému obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom, na vyšetrovanie a trestné stíhanie trestných činov ustanovených podľa článku 5 tohto protokolu, ak sú tieto trestné činy nadnárodného charakteru s účasťou organizovanej zločineckej skupiny.

2. Tento protokol sa nevzťahuje na obchody medzi štátmi alebo na štátne prevody v prípadoch, v ktorých by uplatnením tohto protokolu bolo poškodené právo zmluvnej strany na prijatie opatrení v záujme národnej bezpečnosti v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov.

Článok 5

Trestnosť

1. Každý štát, každá zmluvná strana prijme potrebné legislatívne a iné opatrenia na ustanovenie nasledujúcich konaní ako trestných činov, ak boli spáchané úmyselne:

a) nezákonná výroba strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva,

b) nezákonné obchodovanie so zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom,

c) falšovanie alebo nezákonné zahladzovanie, odstraňovanie alebo pozmeňovanie označenia na strelných zbraniach uvedených v článku 8 tohto protokolu.

2. Každá zmluvná strana prijme legislatívne a iné opatrenia potrebné na to, aby bolo za trestný čin ustanovené nasledujúce konanie:

a) s výhradou dodržania základných pojmov svojho právneho systému pokus o spáchanie trestného činu alebo účastníctvo na trestnom čine podľa odseku 1 tohto článku, a

b) organizovanie, usmerňovanie, napomáhanie, navádzanie, uľahčovanie alebo poskytovanie rád pri spáchaní trestného činu ustanoveného podľa odseku 1 tohto článku.

Článok 6

Zhabanie, zaistenie a likvidácia

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 dohovoru, zmluvné strany prijmú v čo najširšom možnom rozsahu v rámci svojich vnútroštátnych právnych poriadkov také opatrenia, aké môžu byť potrebné pri konfiškácii strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva, ktoré boli nezákonne vyrobené alebo sa s nimi nezákonne obchodovalo.

2. Zmluvné strany prijmú v rámci svojich vnútroštátnych právnych systémov také opatrenia, ktoré sú potrebné na zabránenie tomu, aby sa strelné zbrane, ich súčasti a komponenty a strelivo, ktoré boli nezákonne vyrobené a nezákonne sa s nimi obchodovalo, dostali do rúk neoprávnených osôb, a to prostredníctvom zaistenia a zničenia takých strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva, ak nebola úradne povolená iná likvidácia za predpokladu, že tieto strelné zbrane boli označené a metódy likvidácie týchto strelných zbraní boli zaevidované.

II. PREVENCIA

Článok 7

Evidencia

Každá zmluvná strana zabezpečí uchovávanie informácií týkajúcich sa strelných zbraní najmenej počas desiatich rokov, a ak je to možné a uskutočniteľné ich súčastí a komponentov a streliva, ktoré sú nevyhnutné na sledovanie a identifikáciu týchto strelných zbraní, a ak je to možné a uskutočniteľné ich súčastí a komponentov a streliva, ktoré sú nezákonne vyrobené alebo sa s nimi nezákonne obchodovalo, a na predchádzanie a odhaľovanie takých aktivít. Také informácie zahŕňajú

a) vhodné označovanie požadované článkom 8 tohto protokolu,

b) v prípadoch týkajúcich sa medzinárodného obchodu so zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom vydanie a dátumy skončenia platnosti príslušných licencií a povolení, vyvážajúcu krajinu, dovážajúcu krajinu, ak je to možné tranzitné krajiny, konečného príjemcu a opis a množstvo výrobkov.

Článok 8

Označovanie strelných zbraní

1. Na účel identifikácie a sledovania každej strelnej zbrane zmluvné strany

a) v čase výroby každej strelnej zbrane budú buď požadovať jedinečné označenie s uvedením názvu výrobcu, krajiny alebo miesta výroby a výrobného čísla, alebo zachovávať akékoľvek jedinečné, pre užívateľa optimálne označovanie s jednoduchými geometrickými symbolmi v kombinácii s číselným a/alebo abecedno-číslicovým kódom, umožňujúce všetkým štátom jednoduchú identifikáciu krajiny výroby,

b) budú vyžadovať náležité jednoduché označenie každej dovážanej strelnej zbrane, ktoré umožní identifikáciu dovážajúcej krajiny, a ak je to možné rok dovozu; zmluvné strany umožnia príslušným orgánom tejto krajiny sledovať strelnú zbraň, ak strelná zbraň nemá také označenie; požiadavky tohto písmena sa nemusia uplatniť na dočasné dovozy strelných zbraní na zákonné účely, ktoré možno overiť,

c) zabezpečia v čase odovzdania strelnej zbrane zo štátnych zásob do stáleho civilného používania náležité jedinečné označenie umožňujúce všetkým zmluvným stranám identifikáciu krajiny prevodu.

2. Zmluvné strany budú nabádať výrobné odvetvie strelných zbraní, aby prijalo opatrenia proti odstráneniu alebo pozmeneniu označení.

Článok 9

Vyradenie strelných zbraní

Každá zmluvná strana, ktorá neuznáva vyradenú strelnú zbraň za strelnú zbraň podľa jej vnútroštátnych právnych predpisov, prijme potrebné opatrenia, ak je to možné vrátane ustanovenia osobitných trestných činov na zabránenie nezákonnej reaktivácii vyradených strelných zbraní v súlade s týmito všeobecnými zásadami vyraďovania:

a) všetky základné súčasti vyradenej strelnej zbrane sa majú uviesť do trvalého stavu nefunkčnosti, neodstrániteľnosti, neobnoviteľnosti alebo neschopnosti úpravy takým spôsobom, aby túto strelnú zbraň nebolo možné žiadnym spôsobom reaktivovať,

b) treba urobiť opatrenia na to, aby príslušné orgány overovali vyraďovacie opatrenia, a tým zabezpečili, aby sa vykonanými úpravami stala strelná zbraň trvalo nefunkčnou,

c) overenie príslušným orgánom musí zahŕňať osvedčenie alebo záznam potvrdzujúci vyradenie strelnej zbrane, alebo odtlačok zreteľne viditeľnej značky s týmto významom na strelnej zbrani.

Článok 10

Všeobecné požiadavky na systémy vývozných, dovozných a tranzitných licencií alebo povolení

1. Každá zmluvná strana zavedie alebo zachová efektívny systém vývozných, dovozných a tranzitných licencií alebo povolení, ako aj opatrení týkajúcich sa medzinárodného tranzitu na premiestňovanie strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva.

2. Pred vydaním vývozných licencií alebo povolení na expedovanie strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva každá zmluvná strana overí,

a) že dovážajúce štáty vydali dovozné licencie alebo povolenia a

b) že bez toho, aby boli dotknuté bilaterálne alebo multilaterálne dohody alebo dojednania, ktoré zvýhodňujú vnútrozemské štáty, tranzitné štáty pred expedovaním odoslali minimálne písomné oznámenie o tom, že nemajú žiadne námietky proti tranzitu.

3. Vývozná a dovozná licencia alebo povolenie a sprievodná dokumentácia spoločne obsahujú informácie, ktoré minimálne zahŕňajú miesto a dátum vydania, dátum skončenia platnosti, vyvážajúcu krajinu, dovážajúcu krajinu, konečného príjemcu, opis a množstvo strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva, a ak ide o tranzit tranzitné krajiny. Tranzitným štátom sa musia vopred poskytnúť informácie obsiahnuté v dovoznej licencii.

4. Dovážajúca zmluvná strana informuje na požiadanie vyvážajúcu zmluvnú stranu o prijatí odoslanej zásielky strelných zbraní, ich súčastí a komponentov alebo streliva.

5. Každá zmluvná strana prijme v medziach dostupných možností také opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie toho, aby postupy vydávania licencií alebo povolení boli spoľahlivé a aby bolo možné overiť alebo potvrdiť pravosť dokladov licencie alebo povolenia.

6. Zmluvné strany môžu prijať zjednodušené postupy na dočasný dovoz a vývoz a tranzit strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva na zákonné účely, ktoré možno overiť, akými sú poľovníctvo, športová streľba, oceňovanie, výstavy alebo opravy.

Článok 11

Bezpečnostné a preventívne opatrenia

Na účel odhaľovania, predchádzania a zabránenia krádeži, strate alebo sprenevere strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva, ako aj ich nezákonnej výrobe a obchodovaniu s nimi, prijme každá zmluvná strana príslušné opatrenia

a) vyžadujúce bezpečnosť strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva počas ich výroby, dovozu, vývozu a tranzitu cez jej územie a

b) zvyšujúce efektívnosť dovozných, vývozných a tranzitných kontrol a podľa potreby aj hraničných kontrol, ako aj policajnej a colnej cezhraničnej spolupráce.

Článok 12

Informácie

1. Bez toho, aby boli dotknuté články 27 a 28 dohovoru, si zmluvné strany v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi vzájomne vymieňajú relevantné informácie o špecifických prípadoch v takých oblastiach, akými sú oprávnenia výrobcov, predajcov, dovozcov, vývozcov, a ak je to možné prepravcov strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva.

2. Bez toho, aby boli dotknuté články 27 a 28 dohovoru, si zmluvné strany v súlade s ich príslušnými legislatívnymi a administratívnymi systémami vzájomne vymieňajú relevantné informácie o takej problematike, ako sú

a) organizované zločinecké skupiny, o ktorých je známe, že sa zúčastňujú alebo sú podozrivé z účasti na nezákonnej výrobe alebo obchodovaní so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom,

b) prostriedky utajenia používané pri nezákonnej výrobe alebo obchodovaní so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom a spôsoby ich odhaľovania,

c) metódy, prostriedky, miesta odoslania a určenia, trasy obvykle používané organizovanými zločineckými skupinami, ktoré sa zúčastňujú na nezákonnom obchodovaní so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom, a

d) legislatívne skúsenosti, ako aj metódy a opatrenia na predchádzanie, boj a vykorenenie nezákonnej výroby a obchodovania so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom.

3. Zmluvné strany si podľa potreby poskytujú alebo vzájomne vymieňajú relevantné vedecko-technické informácie užitočné pre orgány presadzujúce právo, aby si vzájomne rozšírili svoje možnosti pri predchádzaní, odhaľovaní a vyšetrovaní nezákonnej výroby a obchodovania so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom a na trestné stíhanie osôb zapojených do takých nezákonných činností.

4. Zmluvné strany spolupracujú pri sledovaní strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva, ktoré mohli byť nezákonne vyrobené alebo sa s nimi mohlo nezákonne obchodovať. Taká spolupráca zahŕňa poskytovanie, v medziach dostupných možností, okamžitých odpovedí na žiadosti o pomoc pri sledovaní takých strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva.

5. S výhradou dodržania základných pojmov svojho právneho systému alebo akýchkoľvek medzinárodných dohôd každá zmluvná strana zaručí dôvernosť a dodrží akékoľvek obmedzenia na použitie informácií získaných od druhej zmluvnej strany podľa tohto článku vrátane autorizovaných informácií súvisiacich s obchodnými transakciami, ak o to požiada zmluvná strana poskytujúca informácie. Ak takú dôvernosť nemožno zachovať, zmluvná strana, ktorá poskytla informácie, bude o tom upovedomená pred ich zverejnením.

Článok 13

Spolupráca

1. Zmluvné strany spolupracujú na bilaterálnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni na účel predchádzania, boja a vykorenenia nezákonnej výroby a obchodovania so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 18 odsek 13 dohovoru, určí každá zmluvná strana štátny orgán alebo samostatné kontaktné miesto na zabezpečovanie spojenia medzi ním a ostatnými zmluvnými stranami vo veciach súvisiacich s týmto protokolom.

3. Zmluvné strany sa usilujú o podporu a spoluprácu s výrobcami, predajcami, dovozcami, vývozcami, maklérmi a obchodnými prepravcami strelných zbraní, ich súčastí a komponentov a streliva na účel predchádzania a odhaľovania nezákonných činností uvedených v odseku 1 tohto článku.

Článok 14

Odborná príprava a technická pomoc

Zmluvné strany vzájomne spolupracujú podľa potreby s príslušnými medzinárodnými organizáciami, aby zmluvné štáty mohli na požiadanie dostať odbornú prípravu alebo technickú pomoc nevyhnutnú na zvýšenie ich schopnosti predchádzať, bojovať a vykoreniť nezákonnú výrobu a obchodovanie so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom vrátane technickej, finančnej a materiálnej pomoci uvedenej v článkoch 29 a 30 dohovoru.

Článok 15

Makléri a maklérske operácie

1. Na účel predchádzania a boja proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraňami, ich súčasťami a komponentmi a strelivom zmluvné strany, ktoré tak doposiaľ neučinili, posúdia zavedenie systému na regulovanie činností osôb vykonávajúcich maklérske operácie. Taký systém by mohol zahŕňať jedno alebo niekoľko opatrení, a to:

a) vyžadovať registráciu maklérov pôsobiacich v rámci ich územia,

b) vyžadovať licenciu alebo povolenie na maklérske operácie, alebo

c) vyžadovať uvedenie mien a pôsobísk maklérov zúčastnených na uzavretí obchodu na dovozných a vývozných licenciách alebo povoleniach alebo na sprievodných dokladoch.

2. Zmluvné strany, ktoré zaviedli povoľovací systém pre maklérske operácie, ako je stanovené v odseku 1 tohto článku, sú nabádané na to, aby informácie o makléroch a maklérskych operáciách zahrnuli do výmen informácií podľa článku 12 protokolu a uchovávali záznamy týkajúce sa maklérov a maklérskych operácií v súlade s článkom 7 tohto protokolu.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 16

Riešenie sporov

1. Zmluvné strany sa budú usilovať riešiť spory týkajúce sa výkladu alebo uplatňovania tohto protokolu rokovaním.

2. Každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami týkajúci sa výkladu alebo uplatňovania tohto protokolu, ktorý nemožno vyriešiť prostredníctvom rokovaní v primeranej lehote, postúpi sa na žiadosť jednej z týchto zmluvných strán na rozhodcovské konanie. Ak sa do šiestich mesiacov od dátumu žiadosti o rozhodcovské konanie tieto zmluvné strany nedohodnú na organizácii rozhodcovského konania, môže ktorákoľvek z týchto zmluvných strán predložiť spor Medzinárodnému súdnemu dvoru podaním žiadosti v súlade so Štatútom súdneho dvora.

3. Každá zmluvná strana môže pri podpise, ratifikácii, prijatí, schválení alebo pristúpení k tomuto protokolu vyhlásiť, že sa nepovažuje byť viazaná odsekom 2 tohto článku. Ostatné zmluvné strany nie sú viazané odsekom 2 tohto článku vo vzťahu ku každej zmluvnej strane, ktorá uplatnila takú výhradu.

4. Každá zmluvná strana, ktorá uplatnila výhradu v súlade s odsekom 3 tohto článku, môže kedykoľvek odvolať takú výhradu oznámením generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

Článok 17

Podpis, ratifikácia, prijatie, schválenie a prístup

1. Tento protokol je otvorený na podpis všetkým štátom v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku, počnúc tridsiatym dňom odo dňa jeho prijatia Valným zhromaždením až do 12. decembra 2002.

2. Tento protokol je otvorený na podpis aj regionálnym organizáciám hospodárskej integrácie za predpokladu, že najmenej jeden členský štát takej organizácie podpísal tento protokol v súlade s odsekom 1 tohto článku.

3. Tento protokol podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu. Ratifikačné listiny alebo listiny o prijatí alebo schválení budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov. Regionálna organizácia hospodárskej integrácie môže uložiť svoje ratifikačné listiny alebo listiny o prijatí alebo schválení, ak tak urobil najmenej jeden z jej členských štátov. Taká organizácia uvedie v týchto ratifikačných listinách, listinách o pristúpení alebo schválení rozsah svojich právomocí vo vzťahu k otázkam, ktoré upravuje tento protokol. Taká organizácia taktiež informuje depozitára o akejkoľvek podstatnej zmene v rozsahu jej právomocí.

4. Tento protokol je otvorený na prístup každému štátu alebo akejkoľvek regionálnej organizácii hospodárskej integrácie, ktorej najmenej jeden členský štát je zmluvnou stranou tohto protokolu. Listiny o prístupe budú uložené u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov. Pri prístupe uvedie regionálna organizácia hospodárskej integrácie rozsah svojich právomocí vo vzťahu k otázkam, ktoré upravuje tento protokol. Taká organizácia taktiež informuje depozitára o akejkoľvek podstatnej zmene v rozsahu jej právomocí.

Článok 18

Nadobudnutie platnosti

1. Tento protokol nadobudne platnosť deväťdesiatym dňom po dni uloženia štyridsiatej ratifikačnej listiny, listiny o prijatí, schválení alebo prístupe, nenadobudne však platnosť pred nadobudnutím platnosti dohovoru. Na účel tohto odseku sa akákoľvek listina uložená regionálnou organizáciou hospodárskej integrácie nebude považovať za doplňujúcu k listinám, ktoré uložili členské štáty takej organizácie.

2. Pre každý štát alebo regionálnu organizáciu hospodárskej integrácie, ktoré ratifikujú, prijmú, schvália alebo pristúpia k tomuto protokolu po uložení štyridsiatej listiny takého aktu, nadobudne tento protokol platnosť tridsiatym dňom po dni, keď tento štát alebo organizácia uložili príslušné listiny, alebo v deň nadobudnutia platnosti tohto protokolu v súlade s odsekom 1 tohto článku podľa toho, čo nastane neskôr.

Článok 19

Zmeny a doplnenia

1. Po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia platnosti tohto protokolu môže zmluvná strana protokolu navrhnúť zmenu a predložiť ju generálneho tajomníkovi Organizácie Spojených národov, ktorý oznámi navrhovanú zmenu zmluvným stranám a Konferencii zmluvných strán dohovoru s tým, aby posúdili tento návrh a rozhodli o ňom. Zmluvné strany tohto protokolu na zasadnutí Konferencie zmluvných strán vynaložia všetko úsilie na dosiahnutie dohody o každej zmene. Ak sa po vyčerpaní všetkých možností nedosiahne dohoda, na prijatie zmeny sa ako posledná možnosť vyžaduje dvojtretinová väčšina hlasov zmluvných strán protokolu, ktoré sú prítomné a hlasujú na zasadnutí Konferencie zmluvných strán.

2. Regionálne organizácie hospodárskej integrácie uplatnia vo veciach patriacich do ich právomoci svoje hlasovacie právo podľa tohto článku s počtom hlasom, ktorý sa rovná počtu ich členských štátov, ktoré sú zmluvnými stranami tohto protokolu. Také organizácie neuplatnia svoje hlasovacie právo, ak ich členské štáty uplatnia svoje právo, a naopak.

3. Zmena prijatá v súlade s odsekom 1 tohto článku podlieha ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu zmluvnými stranami.

4. Zmena prijatá v súlade s odsekom 1 tohto článku nadobudne platnosť vo vzťahu k zmluvnej strane deväťdesiatym dňom po dni uloženia ratifikačnej listiny, listiny o pristúpení alebo schválení takej zmeny u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

5. Keď zmena nadobudne platnosť, stáva sa záväznou pre tie zmluvné strany, ktoré vyjadrili svoj súhlas s tým, aby boli ňou viazané. Ostatné zmluvné strany ostávajú viazané ustanoveniami tohto protokolu a akýmikoľvek skoršími zmenami, ktoré ratifikovali, prijali alebo schválili.

Článok 20

Výpoveď

1. Zmluvná strana môže vypovedať tento protokol písomným oznámením generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov. Táto výpoveď sa stane účinnou uplynutím jedného roka odo dňa prijatia oznámenia generálnym tajomníkom.

2. Regionálna organizácia hospodárskej integrácie prestane byť zmluvnou stranou protokolu, ak ho vypovedia všetky jej členské štáty.

Článok 21

Depozitár a autentické znenie

1. Generálny tajomník Organizácie Spojených národov sa určuje za depozitára tohto protokolu.

2. Originál tohto protokolu, ktorého arabské, čínske, anglické, francúzske, ruské a španielske znenia sú rovnako autentické, bude uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

NA ZNAK TOHO podpísaní, riadne na to svojimi vládami splnomocnení, podpísali tento protokol.

Anglické znenie

Poznámky pod čiarou

1) Rezolúcia 2625 (XXV), príloha.