Nariadenie vlády č. 204/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na kotvové úchytky bezpečnostných pásov motorových vozidiel

Čiastka 73/2006
Platnosť od 14.04.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 21.04.2006 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

204

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. marca 2006

o technických požiadavkách na kotvové úchytky bezpečnostných pásov motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M a N1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, najmenej so štyrmi kolesami a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1, pričom vozidlá kategórie M2 a M3 sa ďalej členia na triedy uvedené v osobitnom predpise2) (ďalej len „vozidlo“), a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na kotvové úchytky bezpečnostných pásov vozidiel, ktoré sú určené pre dospelých cestujúcich na sedadlách v smere jazdy alebo v protismere jazdy (ďalej len „kotvové úchytky bezpečnostných pásov“).

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) typom vozidla vzhľadom na kotvové úchytky bezpečnostných pásov kategória vozidiel, ktoré sa navzájom nelíšia v základných znakoch, ktorými sú rozmery, tvary a materiály prvkov nosnej konštrukcie vozidla, sedadla alebo iných častí vozidla, ku ktorým sú kotvové úchytky upevnené,

b) kotvovými úchytkami časti konštrukcie vozidla, sedadla alebo iné časti vozidla, ku ktorým majú byť uchytené bezpečnostné pásy,

c) bezpečnostným pásom, sedadlovým pásom alebo pásom súprava popruhov so zabezpečovacou prackou, s nastavovacími zariadeniami a pripevňovacím kovaním, ktoré môže byť uchytené k vozidlu a je určené na zníženie rizika poranenia používateľa v prípade zrážky alebo prudkého spomalenia vozidla tým, že obmedzí možnosti pohybu tela používateľa; táto súprava sa označuje ako „pásová súprava“ a zahŕňa aj zariadenia na absorpciu energie alebo navíjanie pásu,

d) referenčnou zónou priestor medzi dvoma vertikálnymi pozdĺžnymi rovinami vzdialenými od seba 400 mm, ktoré sú symetrické vzhľadom na bod H a sú definované rotáciou prístroja tvaru hlavy uvedeného v osobitnom predpise3) od vertikály k horizontále; prístroj sa umiestňuje podľa opisu uvedeného v osobitnom predpise3) a nastavuje sa na maximálnu dĺžku 840 mm,

e) bodom H referenčný bod uvedený v osobitnom predpise,4) ktorý sa určuje postupom podľa tohto nariadenia vlády,

f) bodom R referenčný bod sedadla uvedený v osobitnom predpise.4)

§ 3

(1) Kotvové úchytky bezpečnostných pásov

a) do 19. októbra 2006 musia spĺňať technické a testovacie požiadavky (ďalej len „technické požiadavky“) ustanovené v prílohe I okrem bodov 1.1 až 1.3, 1.15, 2, 3, 4.1.1 až 4.1.2, 4.3 až 4.3.10, 6, 7 a 8, v doplnku 2 prílohy I a v prílohách II a III smernice Rady 76/115/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kotvových úchytiek bezpečnostných pásov motorových vozidiel v znení smernice Rady 81/575/EHS, smernice Komisie 82/318/EHS, smernice Komisie 90/629/EHS a smernice Komisie 96/38/ES, pričom technické požiadavky na zabezpečenie minimálneho počtu kotvových úchytiek sú uvedené v časti A prílohy č. 1,

b) od 20. októbra 2006 musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1.1 až 1.3, 1.9, 1.15, 2, 3, 4.1.1 až 4.1.2, 4.3 až 4.3.10, 6, 7 a 8, v doplnku 2 prílohy I a v prílohách II a III smernice Rady 76/115/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kotvových úchytiek bezpečnostných pásov motorových vozidiel v znení smernice Rady 81/575/EHS, smernice Komisie 82/318/EHS, smernice Komisie 90/629/EHS, smernice Komisie 96/38/ES a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/41/ES (ďalej len „smernica v platnom znení“), pričom technické požiadavky na zabezpečenie minimálneho počtu kotvových úchytiek sú uvedené v časti B prílohy č. 1.

(2) Horné kotvové úchytky montované na jedno alebo viac sedadiel vozidiel kategórie M2 nad 3,5 tony a vozidiel kategórie M3, ktoré spĺňajú technické požiadavky podľa osobitného predpisu,5) nemusia spĺňať technické požiadavky uvedené v bode 5.5.1 prílohy I smernice v platnom znení týkajúce sa zhody s bodom 4.4.4.6 prílohy I smernice v platnom znení.

(3) Na účely odseku 1 sa rozumie

a) bodom H' referenčný bod zodpovedajúci bodu H, ktorý sa určuje pre všetky obvyklé polohy, v ktorých je sedadlo používané,

b) referenčnou čiarou priamka uvedená v osobitnom predpise.4)

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla6) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na kotvové úchytky bezpečnostných pásov predkladá výrobca vozidla.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorého vzor je ustanovený v doplnku 3 prílohy I smernice v platnom znení.

(3) Výrobca vozidla poskytne poverenej technickej službe overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, alebo časti vozidla považované technickou službou za dôležité pre testy kotvových úchytiek bezpečnostných pásov.

(4) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na kotvové úchytky bezpečnostných pásov sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(5) Štátny dopravný úrad7) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na kotvové úchytky bezpečnostných pásov podľa vzoru ustanoveného v doplnku 4 prílohy I smernice v platnom znení.

(6) Podrobnosti o sedadle podľa § 3 ods. 2 sa uvádzajú v dodatku k osvedčeniu o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na kotvové úchytky bezpečnostných pásov podľa vzoru ustanoveného v doplnku 4 prílohy I smernice v platnom znení.

(7) Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;8) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.

(8) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.9) Kontroly, ktoré vykoná štátny dopravný úrad alebo v jeho mene poverená technická služba, sa obmedzia na vykonanie meraní; ak je to potrebné, vozidlá sa podrobia testom podľa bodu 5 prílohy I smernice v platnom znení.

(9) O každej zmene časti alebo charakteristiky uvedenej v § 2 písm. a) je výrobca vozidla povinný informovať štátny dopravný úrad, ktorý môže uložiť vykonanie nových testov zmeneného typu vozidla a vystavenie nového protokolu o testoch;10) ak z týchto testov vyplynie, že technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády nie sú splnené, vozidlo neschváli.

(10) Ak sa zmení typ vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.11)

(11) V návode na používanie výrobca vozidla pre každé vozidlo uvedie, kde sú umiestnené kotvové úchytky, a typy bezpečnostného pásu, pre ktoré sú kotvové úchytky určené.

(12) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla12) pre typ vozidla vzťahujúce sa na kotvové úchytky bezpečnostných pásov.

§ 5

(1) Príslušný štátny orgán13) nesmie zakázať uvedenie nových vozidiel na trh, ich evidenciu ani uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na kotvové úchytky bezpečnostných pásov, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Osvedčenia o zhode COC14) vystavené pre nové vozidlá strácajú platnosť, ak nie sú splnené technické požiadavky vzťahujúce sa na kotvové úchytky bezpečnostných pásov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2.

(3) Príslušný štátny orgán13) odmietne uvedenie nových vozidiel na trh, ich evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách, ak nie sú splnené technické požiadavky vzťahujúce sa na kotvové úchytky bezpečnostných pásov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 2.


§ 6

Prechodné ustanovenia

(1) Osvedčenia o zhode COC14) vystavené pre nové vozidlá strácajú platnosť od 20. októbra 2007, ak nie sú splnené technické požiadavky vzťahujúce sa na kotvové úchytky bezpečnostných pásov podľa § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2.

(2) Príslušný štátny orgán13) od 20. októbra 2007 odmietne uvedenie nových vozidiel na trh, ich evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách okrem prípadov uvedených v osobitnom predpise,15) ak nie sú splnené technické požiadavky vzťahujúce sa na kotvové úchytky bezpečnostných pásov podľa § 3 ods. 1 písm. b) a ods. 2.

§ 7

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 2.

§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 21. apríla 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 204/2006 Z. z.

ZABEZPEČENIE MINIMÁLNEHO POČTU KOTVOVÝCH ÚCHYTIEK BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV

Příloha 01

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 204/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Rady 76/115/EHS z 18. decembra 1975 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa kotvových úchytiek bezpečnostných pásov motorových vozidiel (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 3.) v znení smernice Rady 81/575/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice Komisie 82/318/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 6.), smernice Komisie 90/629/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 10.), smernice Komisie 96/38/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 17.) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/41/ES (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 203/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vnútorné zariadenie motorových vozidiel.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 202/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlá, ich ukotvenia a hlavové opierky motorových vozidiel.

6) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

7) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

8) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

9) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

10) § 9 zákona č. 725/2004 Z. z.

11) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

12) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

13) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

14) § 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.

15) § 10 až 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

3) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel.