Nariadenie vlády č. 203/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča

(v znení č. 173/2007 Z. z., 254/2013 Z. z.)

Čiastka 73/2006
Platnosť od 14.04.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 01.09.2013 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

203

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. marca 2006

o technických požiadavkách na vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M2 a M31) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES.

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na vozidlá

a) určené pre bezpečnostné a záchranné zložky,

b) na prepravu zranených alebo chorých osôb,

c) na prepravu školskej mládeže,

d) ktoré majú sedadlá určené výhradne na používanie v stojacom vozidle, ale nie sú konštruované na prevoz viac ako ôsmich osôb okrem sedadla pre vodiča,

e) uvedené v osobitnom predpise.2)

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) karosériou samostatná technická jednotka3) obsahujúca všetky špeciálne vnútorné a vonkajšie vybavenia vozidla,

b) typom karosérie na účely typového schválenia ako samostatnej technickej jednotky kategória karosérií, ktoré sa nelíšia v podstatných znakoch, ktorými sú výrobca karosérie, koncepcia vozidla, koncepcia karosérie, hmotnosť kompletne vybavenej karosérie vozidla s povoleným rozdielom 10 %, určené typy vozidla, na ktoré je možné daný typ karosérie namontovať.

§ 3

(1) Vozidlo, karoséria ako samostatná technická jednotka a vozidlo, ktorého karoséria už bola typovo schválená ako samostatná technická jednotka, musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 3 až 6 a v prílohách II až IX smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES z 20. novembra 2001 týkajúcej sa osobitných ustanovení pre vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel okrem sedadla pre vodiča a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS a smernica 97/27/ES v znení smernice Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006 (ďalej len „smernica“).

(2) Vozidlá triedy I musia byť prístupné pre osoby so zníženou pohyblivosťou vrátane osôb na invalidnom vozíku, a to v súlade s technickými požiadavkami ustanovenými v prílohe VII smernice.

(3) Ustanovenie odseku 2 sa primerane vzťahuje aj na vozidlá ostatných tried, ak tieto majú byť prístupné pre osoby so zníženou pohyblivosťou vrátane osôb na invalidnom vozíku.

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla4) alebo karosérie ako samostatnej technickej jednotky,5) alebo vozidla vybaveného karosériou už schválenou ako samostatná technická jednotka pre typ vozidla alebo typ karosérie, alebo typ vozidla vybaveného karosériou už schválenou ako samostatná technická jednotka vzhľadom na ustanovenia pre vozidlá používané na prepravu osôb s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča predkladá výrobca.

(2) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla vyrobeného montážou podvozku s typovo schválenou karosériou predkladá výrobca, ktorý vykonal montáž.

(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v dodatku 1 prílohy II smernice.

(4) Vozidlo alebo karosériu predstavujúcu typ, ktorý sa má schváliť, poskytne výrobca podľa odsekov 2 a 3 poverenej technickej službe overovania vozidiel.

(5) Udelenie typového schválenia ES vozidla alebo karosérie ako samostatnej technickej jednotky, alebo vozidla vybaveného karosériou už schválenou ako samostatná technická jednotka pre typ vozidla alebo typ karosérie, alebo typ vozidla vybaveného karosériou už schválenou ako samostatná technická jednotka vzhľadom na ustanovenia pre vozidlá používané na prepravu osôb s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla vodiča sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(6) Štátny dopravný úrad6) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla alebo karosérie ako samostatnej technickej jednotky, alebo vozidla vybaveného karosériou už schválenou ako samostatná technická jednotka pre typ vozidla alebo typ karosérie, alebo typ vozidla vybaveného karosériou už schválenou ako samostatná technická jednotka vzhľadom na ustanovenia pre vozidlá používané na prepravu osôb s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča podľa vzoru ustanoveného v dodatku 2 prílohy II smernice. Každému schválenému typu vozidla alebo typu karosérie pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu,7) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES inému typu vozidla ani inému typu karosérie.

(7) Karoséria schválená ako samostatná technická jednotka je označená obchodnou značkou alebo obchodným názvom výrobcu karosérie, obchodným označením výrobcu a číslom typového schválenia ES podľa odseku 6. Uvedené označenie musí byť čitateľné a nezmazateľné, a to aj po namontovaní karosérie na vozidlo.

(8) Ak sa zmení typ vozidla alebo typ karosérie schválenej podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.8)

(9) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.9)

(10) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla10) alebo karosérie ako samostatnej technickej jednotky,11) alebo vozidla vybaveného karosériou už schválenou ako samostatná technická jednotka pre typ vozidla alebo typ karosérie, alebo typ vozidla vybaveného karosériou už schválenou ako samostatná technická jednotka vzhľadom na ustanovenia pre vozidlá používané na prepravu osôb s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča.

§ 5

(1) Príslušný štátny orgán12) nesmie odmietnuť alebo zakázať uvedenie na trh, evidenciu alebo uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách vozidla alebo karosérie ako samostatnej technickej jednotky z dôvodov týkajúcich sa ustanovení pre vozidlá používané na prepravu osôb s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla pre vodiča, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa primerane vzťahuje aj na nízkopodlažné vozidlá triedy I a II, typovo schválené pred 13. augustom 2002 podľa osobitného predpisu,13) ktoré profitujú zo sklonu chodbičky 12,5 % podľa bodu 7.7.6.2 prílohy I smernice.

(3) Príslušný štátny orgán môže odmietnuť alebo zakázať uvedenie na trh, evidenciu alebo uvedenie do prevádzky alebo používania v premávke na pozemných komunikáciách vozidla alebo karosérie ako samostatnej technickej jednotky, ktoré boli typovo schválené podľa odseku 2.

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 203/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/85/ES z 20. novembra 2001 týkajúca sa osobitných ustanovení pre vozidlá používané na prepravu cestujúcich, v ktorých sa nachádza viac ako osem sedadiel, okrem sedadla pre vodiča a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS a smernica 97/27/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 29.) opravená corrigendom (Ú. v. ES L 125, 21. 5. 2003).

2. Smernica Rady 2006/96/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006).

3. Smernica Rady 2013/15/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu tovaru (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 3 ods. 5 zákona č. 725/2004 Z. z.

3) § 2 písm. z) zákona č. 725/2004 Z. z.

4) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

5) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

6) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

7) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

8) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

9) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

10) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

11) § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

12) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

13) § 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.