Oznámenie č. 20/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach

Čiastka 11/2006
Platnosť od 17.01.2006
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2006.

20

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót zo 14. marca 2005, 25. augusta 2005, 1. decembra 2005 a 20. decembra 2005 bola uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o zmene a doplnení Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o hraničných priechodoch na spoločných štátnych hraniciach podpísanej 15. júna 1995 (oznámenie MZV SR č. 54/1998 Z. z.).

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2006.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.