Nariadenie vlády č. 197/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny vozidiel kategórie N

(v znení č. r1/c87/2006 Z. z.)

Čiastka 72/2006
Platnosť od 14.04.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 15.04.2006 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

197

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. marca 2006

o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny vozidiel kategórie N

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie N,1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s karosériou alebo bez nej, ktoré majú najmenej štyri kolesá a najväčšiu konštrukčnú rýchlosť prevyšujúcu 25 km.h-1 (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na vonkajšie výčnelky smerom dopredu od zadnej steny kabíny (ďalej len „vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny“).

(2) Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na vonkajšie spätné zrkadlá vrátane ich podpier alebo na príslušenstvo, ktorým sú rádiové antény a nosiče batožiny.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) vonkajším povrchom časť vozidla smerom dopredu od zadnej steny kabíny, okrem samotnej zadnej steny, zahŕňajúcim predné blatníky, predné nárazníky a predné kolesá,

b) typovým schválením ES vozidla schválenie typu vozidla vzhľadom na jeho vonkajšie výčnelky,

c) typom vozidla vozidlá, ktoré sa nelíšia vonkajším povrchom,

d) kabínou časť karosérie, ktorá tvorí priestor pre vodiča a cestujúcich vrátane dverí,

e) vonkajšími výčnelkami napríklad ozdoby, obchodné symboly, clony a obruby svetlometov.

§ 3

(1) Vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 5, 6 a 7 smernice Rady 92/114/EHS zo 17. decembra 1992, ktorá sa týka vonkajších výčnelkov zadného dielu kabíny motorových vozidiel kategórie N (ďalej len „smernica“).

(2) Pri postupoch merania a určovania vzdialeností vonkajších výčnelkov zadného dielu kabíny musia byť dodržané požiadavky ustanovené v prílohe II smernice.

(3) Na účely odseku 1 sa zadnou stenou kabíny rozumie najzadnejšia časť vonkajšieho povrchu priestoru pre vodiča a cestujúcich. Ak nemožno určiť postavenie zadnej steny kabíny, je ňou vertikálna priečna rovina umiestnená 50 cm dozadu od bodu R vodičovho sedadla, pričom sedadlo, ak je nastaviteľné, je umiestnené vo svojej najzadnejšej polohe uvedenej v osobitnom predpise.2) Ak je kabína vybavená viac ako jedným radom sedadiel, berie sa do úvahy najzadnejšie sedadlo v jeho najzadnejšej polohe. Výrobca môže so súhlasom poverenej technickej služby overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) požiadať o alternatívnu vzdialenosť, ak vzdialenosť 50 cm je pre určité vozidlo nevhodná.

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:

a) popis typu vozidla a vonkajších výčnelkov zadného dielu kabíny zahrnujúci údaje v informačnom dokumente, ktorého vzor je ustanovený v prílohe III smernice, spolu s dokumentáciou požadovanou podľa osobitného predpisu,4)

b) fotografie prednej časti a bočných častí vozidla,

c) rozmerové výkresy vonkajšieho povrchu s vonkajšími výčnelkami, bodom R, referenčnou rovinou alebo podlahovou čiarou, ktoré požaduje technická služba na preukázanie splnenia všeobecných požiadaviek a špecifických požiadaviek podľa bodov 3 a 4 prílohy I smernice.

(3) Výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla poskytne technickej službe

a) vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, alebo časť vozidla, ktoré sú potrebné na vykonanie kontrol a testov,

b) časti a vzorky použitých materiálov podľa požiadaviek technickej služby.

(4) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(5) Štátny dopravný úrad5) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny podľa vzoru ustanoveného v prílohe IV smernice.

(6) Na žiadosť výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla môže byť vozidlo kategórie N1 typovo schválené ES z dôvodov vzťahujúcich sa na vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny na základe technických požiadaviek podľa osobitného predpisu.6)

(7) Výrobca alebo zástupca výrobcu vozidla, ktorému štátny dopravný úrad udelil typové schválenie ES vozidla vzťahujúce sa na vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny, musí oznámiť štátnemu dopravnému úradu každú zmenu typu vozidla alebo jeho vonkajších výčnelkov.7)

(8) Štátny dopravný úrad rozšíri udelené typové schválenie ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny, ak zmeny nemajú zrejmý nepriaznivý vplyv a vozidlo spĺňa technické požiadavky; ak rozhodnutie o zmene vyžaduje vykonanie nových testov, uloží žiadateľovi predložiť nový protokol o teste od technickej služby. V osvedčení o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny podľa prílohy IV smernice sa uvedie sériové číslo rozšírenia.

(9) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla8) pre typ vozidla vzťahujúce sa na vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny.

§ 5

Príslušný štátny orgán9) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na vonkajšie výčnelky zadného dielu kabíny, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 197/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Rady 92/114/EHS zo 17. decembra 1992, ktorá sa týka vonkajších výčnelkov zadného dielu kabíny motorových vozidiel kategórie N (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv.1.).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 časť B tretí bod k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel.

3) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

4) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

5) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

6) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 141/2006 Z. z. o technických požiadavkách na vonkajšie výčnelky motorových vozidiel.

7) § 9 zákona č. 725/2004 Z. z.

8) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

9) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.