Nariadenie vlády č. 195/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na pneumatiky motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a na ich montáž

Čiastka 72/2006
Platnosť od 14.04.2006 do31.10.2017
Účinnosť od 15.04.2006 do31.10.2017
Zrušený 177/2014 Z. z.

195

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. marca 2006

o technických požiadavkách na pneumatiky motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a na ich montáž

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády ustanovuje technické požiadavky na typové schválenie ES pneumatiky a typové schválenie ES vozidla vzťahujúce sa na montáž pneumatík motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel1) (ďalej len „vozidlo“).

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) pneumatikou nová pneumatika určená pre pôvodné alebo ako náhradné vybavenie vozidla1) vrátane zimnej pneumatiky s otvormi pre hroty, okrem zimnej pneumatiky s hrotmi,

b) výrobcom držiteľ obchodného názvu alebo obchodnej značky vozidiel alebo pneumatík,

c) typom pneumatiky vzhľadom na konštrukciu kategória pneumatík, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto aspektoch:

1. obchodný názov výrobcu alebo obchodná značka,

2. označenie rozmerov pneumatiky,

3. kategória použitia (napríklad bežná cestná pneumatika, špeciálna pneumatika pre špeciálne použitie na cestu i mimo nej s obmedzenou rýchlosťou, pneumatika pre jazdu na snehu, náhradná pneumatika pre dočasné použitie),

4. konštrukcia napríklad diagonálna (označenie „bias-ply“), zmiešaná konštrukcia (označenie „bias-belted“), radiálna (označenie „ply“),

5. kategória rýchlosti,

6. index nosnosti,

7. prierez pneumatiky,

d) konštrukciou pneumatiky technické charakteristiky kostry plášťa pneumatiky.

Konštrukcia pneumatiky môže byť:

1. diagonálna, v ktorej kordové vrstvy siahajú až k pätke a sú usporiadané tak, že zvierajú striedavo uhly menšie ako 90° vzhľadom na os behúňa,

2. zmiešaná, v ktorej je kostra ohraničená pásom obsahujúcim dve alebo viac vrstiev v podstate nerozťažiteľného kordového materiálu, usporiadaných v striedavých uhloch rovnakých, ako sú veľkosti uhlov kostry,

3. radiálna, v ktorej kordové vrstvy siahajú až na pätky a sú usporiadané tak, že tvoria s osou behúňa uhol rovnajúci sa 90°, pričom kostra je stabilizovaná obvodovým nerozťažiteľným pásom,

4. zosilnená, ktorej kostra je odolnejšia ako pri zodpovedajúcej bežnej pneumatike,

5. náhradná pneumatika pre dočasné použitie, ktorá je odlišná od pneumatiky určenej pre montáž na akomkoľvek vozidle pre bežné jazdné podmienky; ale určená iba pre dočasné použitie pri obmedzených jazdných podmienkach,

6. T-typ náhradnej pneumatiky pre dočasné použitie je typ náhradnej pneumatiky pre dočasné použitie konštruovanej pre použitie pri plniacom tlaku vyššom, ako je tlak stanovený pre bežné a zosilnené pneumatiky,

e) kordom vlákno, tvoriace tkanivo vrstiev v pneumatike podľa schémy zobrazenej v doplnku 1 prílohy II smernice Rady 92/23/EHS z 31. marca 1992 o pneumatikách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a ich montáži v platnom znení (ďalej len „smernica“),

f) vrstvou vrstva rovnobežných pogumovaných kordových vlákien podľa schémy zobrazenej v doplnku 1 prílohy II smernice,

g) behúňom časť pneumatiky, ktorá prichádza do kontaktu s vozovkou podľa schémy zobrazenej v doplnku 1 prílohy II smernice,

h) vonkajším priemerom celkový priemer nahustenej novej pneumatiky podľa schémy zobrazenej v doplnku 1 prílohy II smernice,

i) označením rozmeru pneumatiky označenie, ktoré udáva

1. menovitú šírku prierezu. Šírka musí byť vyjadrená v milimetroch okrem pneumatík, pre ktoré je označenie rozmeru ustanovené v prvom stĺpci tabuľky v doplnku 5 prílohy II smernice,

2. menovité profilové číslo okrem pneumatík, pre ktoré je označenie rozmeru ustanovené v =SK&numdoc=31992L0023 href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0023:SK:HTML" target="_blank" englishtitle="yes">prvom stĺpci tabuľky v doplnku 5 prílohy II smernice,

3. dohodnuté číslo „d“ (symbol „d“), ktorý udáva menovitý priemer ráfika a zodpovedá priemeru ráfika vyjadrenému v palcoch (čísla menšie než 100) alebo v milimetroch (čísla väčšie než 100), ale nie v oboch. Rozsah hodnôt je ustanovený v tabuľke v bode 2.17.1.3 prílohy II smernice,

4. písmeno „T“ pred menovitou šírkou prierezu v prípade T- typu náhradných pneumatík pre dočasné použitie,

j) menovitým priemerom ráfika (d) priemer ráfika, na ktorý sa má pneumatika montovať podľa schémy zobrazenej v doplnku 1 prílohy II smernice,

k) ráfikom nosný prvok pre pneumatiku s dušou alebo pre bezdušovú pneumatiku, na ktorom sú usadené pätky plášťa podľa schémy zobrazenej v doplnku 1 prílohy II smernice,

l) meracím ráfikom ráfik, na ktorý sa musí namontovať plášť pri meraní rozmerov,

m) indexom nosnosti jedno alebo dve čísla, ktoré indikujú zaťaženie, ktoré pneumatika nesie pri jednoduchej či dvojitej montáži, pri rýchlosti príslušnej k zodpovedajúcej kategórii rýchlosti a ak je použitá v súlade s požiadavkami špecifikovanými výrobcom. Zoznam týchto indexov a zodpovedajúcich hmotností je uvedený v doplnku 2 prílohy II smernice. Pneumatiky osobných automobilov majú iba jeden index nosnosti. Pneumatiky úžitkových vozidiel môžu mať jeden alebo dva indexy nosnosti, prvý pre jednoduchú montáž a druhý, ak je, pre dvojitú montáž a v tomto prípade sú dva indexy rozdelené šikmou lomenou čiarou (/),

n) kategóriou rýchlosti symbol kategórie rýchlosti ustanovený pre danú rýchlosť podľa tabuľky v bode 2.29.3 prílohy II smernice. V prípade pneumatiky pre osobné automobily kategória rýchlosti zodpovedá najvyššej rýchlosti, ktorú pneumatika môže zniesť. V prípade pneumatiky pre úžitkové automobily kategória rýchlosti zodpovedá rýchlosti, pri ktorej pneumatika môže niesť hmotnosť zodpovedajúcu indexu nosnosti. Pneumatiky vhodné pre rýchlosti vyššie než 240 km.h-1 sú označené písmenom „Z“ umiestneným v označení rozmeru plášťa. Typ pneumatiky môže byť označený buď jedným, alebo dvoma symbolmi kategórie rýchlosti,

o) typom vozidla rad vozidiel, ktoré sa podstatne nelíšia vzhľadom na každý variant typu vozidla, v tých podstatných znakoch, ktoré by mohli ovplyvniť označenie rozmerov pneumatiky, symbol kategórie rýchlosti alebo index nosnosti,

p) náhradným kolesom pre dočasné použitie koleso líšiace sa od normálnych kolies použitých na type vozidla,

q) typom pneumatiky vzhľadom na emisiu zvuku spôsobeného valením pneumatiky kategória pneumatík, ktoré sa navzájom nelíšia v týchto aspektoch:

1. obchodný názov výrobcu,

2. klasifikácia pneumatiky,

3. konštrukcia pneumatiky,

4. kategória použitia (napríklad bežná cestná pneumatika, špeciálna pneumatika pre špeciálne použitie s obmedzenou rýchlosťou, pneumatika pre jazdu na snehu, náhradná pneumatika pre dočasné použitie),

5. pneumatiky triedy C1 zosilnené alebo na vysoké zaťaženie,

6. vzorka behúňa (vplyv zmien menej dôležitých vlastností behúňa pneumatiky a konštrukcie na emisie zvuku spôsobeného valením pneumatiky sa určí počas kontroly zhody výroby),

r) názvom značky alebo obchodným označením identifikácia pneumatiky stanovená výrobcom pneumatiky. Názov značky môže byť rovnaký ako obchodný názov výrobcu a obchodné označenie môže byť totožné s obchodnou značkou,

s) triedou pneumatiky vzhľadom na emisiu zvuku spôsobeného valením pneumatiky trieda podľa tejto klasifikácie:

1. pneumatiky triedy C1 pneumatiky osobných automobilov,

2. pneumatiky triedy C2 pneumatiky úžitkových vozidiel s indexom nosnosti pre jednoduchú úpravu 121 a symbolom kategórie rýchlosti „N“,

3. pneumatiky triedy C3 pneumatiky úžitkových vozidiel s indexom nosnosti pre jednoduchú úpravu 121 a symbolom kategórie rýchlosti „M“ alebo pneumatiky úžitkových vozidiel s indexom nosnosti pre jednoduchú úpravu 122.

§ 3

(1) Pneumatiky vzhľadom na konštrukciu musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe II okrem bodov 2.1 až 2.1.7, 2.3 až 2.3.6, 2.5, 2.6, 2.8, 2.16, 2.17 až 2.17.1.4, 2.18, 2.19, 2.21, 2.28, 2.29 až 2.29.5, 6.2 a bodu 1 časti A a bodu 1 časti B doplnku 7 prílohy II smernice. Pneumatiky vzhľadom na konštrukciu musia spĺňať technické požiadavky na vykonanie testov ustanovené v doplnku 7 prílohy II smernice.

(2) Pneumatiky vzhľadom na zvuk spôsobený valením pneumatiky (ďalej len „zvuk pneumatiky“) musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe V okrem bodu 2.1 až 2.4 a doplnku 1 prílohy V smernice. Tieto technické požiadavky platia pre pneumatiky určené na montáž na vozidlá prvýkrát použité 1. októbra 1980 a neskôr. Neplatia pre pneumatiky s rýchlostnou kategóriou menšou než 80 km.h-1, pneumatiky ktorých menovitý priemer ráfika nepresahuje 254 mm (alebo kód 10) alebo sa rovná alebo je väčší než 635 mm (kód 25), náhradné pneumatiky na dočasné použitie typu T a pneumatiky určené na montáž len na vozidlá evidované prvýkrát pred 1. októbrom 1980. Pneumatiky vzhľadom na zvuk musia spĺňať technické požiadavky na meranie zvuku pneumatiky ustanovené v doplnku 1 prílohy V smernice. Testovacie miesto zvuku pneumatiky musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe VI okrem bodov 6.1 a 6.2 smernice.

(3) Pneumatiky vzhľadom na montáž na vozidlo musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe IV okrem bodov 2.2 a 2.4 smernice.

(4) Technické požiadavky podľa odsekov 1 až 3 sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla pre typ vozidla vzťahujúce sa na montáž pneumatík, na typové schválenie komponentu pre typ pneumatiky vzťahujúce sa na konštrukciu alebo na typové schválenie komponentu pre typ pneumatiky vzťahujúce sa na zvuk.

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES pneumatiky2) vzťahujúceho sa na konštrukciu predkladá výrobca pneumatiky.

(2) Prílohami k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument v troch vyhotoveniach, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I smernice, výkres alebo fotografia identifikujúca behúň pneumatiky a výkres obalovej krivky nahustenej pneumatiky namontovanej na merací ráfik, zobrazujúci príslušné rozmery pneumatiky. K žiadosti sa priloží aj protokol o teste vydaný poverenou technickou službou overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) alebo niekoľko vzoriek určených schvaľovacím úradom. Vzorky sa musia označiť podľa prílohy I a bodov 2.2 a 3 až 3.1.1 prílohy V smernice. Schvaľovací orgán môže uznať laboratóriá výrobcov pneumatík ako schválené skúšobné laboratóriá.

(3) Na udelenie typového schválenia ES pneumatiky vzťahujúceho sa na konštrukciu sa primerane vzťahujú požiadavky podľa osobitného predpisu.3)

(4) Udelenie typového schválenia ES typu pneumatiky vzťahujúceho sa na konštrukciu sa nesmie zamietnuť, ak pneumatiky spĺňajú technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády. Pri vykonanom teste sa pneumatika považuje za vyhovujúcu, ak

a) nevykazuje žiadne oddeľovanie behúňa, vrstiev či kordu, ani vytrhávanie alebo pretrhnutie kordu a vonkajší priemer pneumatiky, meraný šesť hodín po teste nie je väčší o viac ako 3,5 % vonkajšieho priemeru meraného pred testom,

b) sa pri pneumatikách pre úžitkové vozidlá použije kombinácia zaťaženie/rýchlosť podľa tabuľky v doplnku 8 prílohy II smernice, a ak je potrebná kombinácia, ako je uvedené v tabuľke v doplnku 8 prílohy II smernice, musí sa aj na druhej pneumatike rovnakého typu vykonať aj test podľa postupu v doplnku 7 prílohy II smernice pre túto ďalšiu kombináciu,

c) sa u výrobcu radu pneumatík vyberie na testy podľa zváženia schvaľovacieho orgánu najhorší prípad typu pneumatiky daného radu.

(5) Štátny dopravný úrad4) vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ pneumatiky vzťahujúcom sa na konštrukciu podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice.

(6) Každému schválenému typu pneumatiky vzhľadom na konštrukciu štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;5) nemožno prideliť rovnaké typové schvaľovacie číslo rôznym typom pneumatiky. Každý schválený typ pneumatiky vzhľadom na konštrukciu sa označí značkou typového schválenia ES podľa bodu 4 prílohy I smernice.

(7) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES pneumatiky vzťahujúceho sa na zvuk predkladá výrobca pneumatiky.

(8) Prílohami k žiadosti podľa odseku 7 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 3 prílohy I smernice, náčrty, výkresy alebo fotografie identifikujúce behúň pneumatiky, ktorý reprezentuje typ pneumatiky. K žiadosti sa priloží aj protokol o teste podľa doplnku 2 prílohy V smernice vydaný technickou službou alebo niekoľko vzoriek určených schvaľovacím úradom. Vzorky sa musia označiť podľa prílohy I a bodov 2.2 a 3 až 3.1.1 prílohy V smernice. Dokumentácia o testovacom povrchu a vykonaných testoch musí spĺňať požiadavky podľa bodov 6.1 a 6.2 prílohy VI smernice.

(9) Udelenie typového schválenia ES typu pneumatiky vzťahujúceho sa na zvuk sa nesmie zamietnuť, ak pneumatiky spĺňajú technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(10) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES komponentu pre typ pneumatiky vzťahujúcom sa na zvuk podľa vzoru ustanoveného v doplnku 4 prílohy I smernice.

(11) Na udelenie typového schválenia ES vzťahujúceho sa na zvuk pneumatiky sa primerane vzťahujú požiadavky podľa osobitného predpisu.6)

(12) Každému schválenému typu pneumatiky vzhľadom na zvuk štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;5) nemožno prideliť rovnaké typové schvaľovacie číslo rôznym typom pneumatiky. Typové schvaľovacie číslo pridelené podľa tohto odseku sa musí líšiť od schvaľovacieho čísla prideleného podľa odseku 6. Každý schválený typ pneumatiky vzhľadom na zvuk sa označí značkou typového schválenia ES podľa bodu 4 prílohy I smernice.

(13) Výrobca pneumatiky môže požiadať o rozšírenie typového schválenia ES pneumatiky vzťahujúceho sa na konštrukciu a o rozšírenie typového schválenia ES pneumatiky vzťahujúceho sa na zvuk, o dodatočné označenie rozmeru, zmenené názvy značky, obchodného označenia výrobcu a vzorky behúňa, pričom

a) zmena behúňa pneumatiky vzhľadom na typové schválenie ES pneumatiky vzťahujúce sa na konštrukciu sa nepovažuje za dôvod na opakovanie predpísaných testov,

b) pri zmene behúňa pneumatiky vzhľadom na typové schválenie ES pneumatiky vzťahujúce sa na zvuk sa otestuje reprezentatívna súprava vzoriek, aby sa preukázalo, že zmena nemá vplyv na emisie zvuku pri styku s vozovkou,

c) pri dodatočnom označení rozmeru a zmene obchodnej značky vzhľadom na typové schválenie ES pneumatiky vzťahujúce sa na zvuk ustanoví požiadavky na testovanie štátny dopravný úrad.

Ak sa zmení typ pneumatiky schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.6)

(14) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu7) a bodu 6.2 prílohy I smernice.

(15) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla vzťahujúceho sa na montáž pneumatiky3) predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu.

(16) Prílohami k žiadosti podľa odseku 15 je informačný dokument v troch vyhotoveniach, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy III smernice, opis typu vozidla a jeho pneumatík s údajmi o rozmeroch pneumatiky, kategórii rýchlosti a indexu nosnosti vrátane náhradnej pneumatiky alebo pneumatík na dočasné použitie, ktorými môže byť vybavené vozidlo podľa opisu v informačnom dokumente v prílohe I smernice.

(17) Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca alebo zástupca výrobcu technickej službe.

(18) Udelenie typového schválenia ES vozidla vzťahujúceho sa na montáž pneumatiky sa nesmie zamietnuť, ak pneumatiky spĺňajú technické požiadavky vzhľadom na ich konštrukciu a ak vozidlá spĺňajú technické požiadavky vzhľadom na montáž pneumatiky na vozidlo podľa tohto nariadenia vlády.

(19) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla vzťahujúcom sa na montáž pneumatiky podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy III smernice.

(20) Štátny dopravný úrad pridelí každému schválenému typu vozidla vzhľadom na montáž pneumatiky číslo typového schválenia ES. Štátny dopravný úrad nepridelí rovnaké číslo typového schválenia ES inému typu vozidla.

(21) Na udelenie typového schválenia ES vozidla vzťahujúceho sa na montáž pneumatiky sa primerane vzťahujú požiadavky podľa osobitného predpisu.3)

(22) Výrobca vozidla alebo jeho zástupca môžu požiadať o rozšírenie typového schválenia ES vozidla vzťahujúceho sa na pneumatiky o ďalší rozmer pneumatiky, kategóriu rýchlosti, index nosnosti alebo ďalšie náhradné koleso alebo kolesá na dočasné použitie. Držiteľ typového schválenia ES vozidla musí oznámiť štátnemu dopravnému úradu, ktorý udelil typové schválenie ES vozidla každú zmenu typu vozidla. Štátny dopravný úrad posúdi, či zmena nemá viditeľne nepriaznivý vplyv a či vozidlo stále spĺňa požiadavky podľa tohto nariadenia vlády. V opačnom prípade zamietne zmenu schváliť. O potvrdení alebo zamietnutí zmeny typového schválenia ES vozidla, špecifikujúcom zmenu, informuje podľa odseku 25. Ak sa zmení typ vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.6)

(23) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby ustanovuje toto nariadenie vlády a osobitný predpis.5) Držiteľ typového schválenia ES vozidla musí zabezpečiť účinnú kontrolu zhody charakteristík vozidla a charakteristík namontovanej pneumatiky. Pri každej kontrole musí predložiť knihu testov a záznamy dozoru nad výrobou. Štátny dopravný úrad, ktorý udelil typové schválenie ES vozidla, môže kedykoľvek overiť metódy kontroly zhody výroby každej výrobnej jednotky. Overenie vykoná v bežných prípadoch raz ročne. Pri zistení negatívnych výsledkov musí zabezpečiť čo najrýchlejšie všetky opatrenia na zabezpečenie zhody výroby.

(24) Štátny dopravný úrad vykoná po udelení typového schválenia ES pneumatiky alebo vozidla, v prípade potreby v spolupráci s typovými schvaľovacími úradmi ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“), náhodné kontroly na overenie zhody vyrábaných modelov so schváleným typom. Ak štátny dopravný úrad zistí, že pneumatiky alebo vozidlá s rovnakou značkou typového schválenia ES nezodpovedajú schválenému typu, vykoná nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie zhody vyrábaných modelov. Ak zistí závažnú odchýlku, môže opatrenia rozšíriť na odobratie typového schválenia ES. Štátny dopravný úrad prijme rovnaké opatrenia, ak je o nezhode informovaný typovými schvaľovacími úradmi iných členských štátov.

(25) Štátny dopravný úrad po udelení typového schválenia ES alebo odmietnutí udelenia typového schválenia ES pneumatiky alebo vozidla do jedného mesiaca zašle kópiu osvedčenia uvedeného v doplnkoch 2 a 4 prílohy I a doplnku 2 prílohy III smernice a na vyžiadanie aj protokol o testoch ostatným členským štátom. Obdobne informuje o rozšírení a odobratí typového schválenia ES pneumatiky alebo vozidla a jeho dôvodoch.

(26) Ak držiteľ typového schválenia ES vozidla úplne zastaví výrobu typu vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, musí o tom informovať štátny dopravný úrad, ktorý typové schválenie ES vozidla udelil. Štátny dopravný úrad po prijatí príslušného oznámenia zašle ostatným orgánom kópiu ES typového schvaľovacieho formulára, na konci ktorého uvedie veľkými písmenami text „VÝROBA ZASTAVENÁ“, dátum a podpis.

(27) Udelenie typového schválenia ES vozidla vzťahujúceho sa na pneumatiky sa nesmie zamietnuť, ak sú pneumatiky označené značkou typového schválenia ES a ak sú namontované v súlade s požiadavkami podľa prílohy IV smernice.

§ 5

(1) Príslušný štátny orgán8) nesmie odmietnuť alebo zakázať uvedenie na trh pneumatík, ktoré majú značku typového schválenia ES.

(2) Príslušný štátny orgán8) nesmie odmietnuť alebo zakázať

a) uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie a použitie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách vzhľadom na pneumatiky, ak sú označené značkou typového schválenia ES a sú namontované v súlade s požiadavkami podľa prílohy IV smernice,

b) uvedenie typu pneumatík alebo vozidla na trh, jeho evidenciu alebo uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách vzhľadom na pneumatiky, ak spĺňajú požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 6

(1) Na uvedenie typu pneumatík na trh alebo jeho uvedenie do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia vlády od 1. októbra 2009 okrem pneumatík triedy C1d a C1e. Pre pneumatiky triedy C1d platia na uvedené účely ustanovenia tohto nariadenia vlády od 1. októbra 2010 a pre pneumatiky triedy C1e od 1. októbra 2011.

(2) Osvedčenia o zhode vozidla COC,9) ktoré majú vystavené nové vozidlá, sa považujú za neplatné, ak ich pneumatiky nespĺňajú technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády, pričom tieto vozidlá nemožno uvádzať na trh, do evidencie alebo do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách.

§ 7

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


§ 8

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 195/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Rady 92/23/EHS z 31. marca 1992 o pneumatikách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a ich montáži (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv., 11.) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúskej republiky, Fínskej republiky a Švédskeho kráľovstva (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/43/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 26.) a smernice Komisie 2005/11/ES (Ú. v. ES L 046, 17. 2. 2005).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

3) § 8 zákona č. 725/2004 Z. z.

4) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

5) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

6) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

7) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

8) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

9) § 2 písm. ai) zákona č. 725/2004 Z. z.