Nariadenie vlády č. 191/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel pri náraze

(v znení č. 565/2006 Z. z.)

Čiastka 71/2006
Platnosť od 14.04.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 15.10.2006 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

191

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 29. marca 2006

o technických požiadavkách na mechanizmus riadenia motorových vozidiel pri náraze

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16, § 7 ods. 19 a § 8 ods. 24 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M11) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s karosériou alebo bez nej, najmenej so štyrmi kolesami a s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km . h-1 a na vozidlá kategórie N11) s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 1 500 kg (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na reakciu mechanizmu riadenia z hľadiska ochrany vodiča pri náraze v prípade čelnej zrážky (ďalej len „reakcia mechanizmu riadenia pri náraze“).

(2) Podľa tohto nariadenia vlády možno na žiadosť výrobcu typovo schváliť vozidlá, patriace do iných kategórií, ako sú uvedené v odseku 1.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) reakciou mechanizmu riadenia pri náraze reakcia tohto mechanizmu pri pôsobení týchto troch typov síl:

1. síl vyvolaných čelným nárazom, ktoré môžu spôsobiť posuv stĺpika riadenia smerom dozadu,

2. síl vyvolaných zotrvačnosťou pohybu hlavy vodiča pri náraze na ovládacie zariadenie riadenia v prípade čelnej zrážky,

3. síl vyvolaných zotrvačnosťou tela vodiča pri náraze na ovládacie zariadenie riadenia v prípade čelnej zrážky,

b) typom vozidla kategória vozidiel, ktoré sa vzájomne nelíšia v týchto podstatných znakoch:

1. konštrukcia, rozmery, tvary a materiály tvoriace časť vozidla pred ovládacím zariadením riadenia,

2. hmotnosť vozidla v pohotovostnom stave uvedenú v osobitnom predpise2) bez vodiča,

c) ovládacím zariadením riadenia riadiace zariadenie, zvyčajne volant, aktivované vodičom,

d) typom ovládacieho zariadenia riadenia kategória ovládacích zariadení, ktoré sa vzájomne nelíšia v podstatných znakoch, ako sú konštrukcia, rozmery, tvary a materiály častí, ktoré ich tvoria,

e) mechanizmom riadenia zostava zahŕňajúca ovládacie zariadenie riadenia, stĺpik riadenia, montážne príslušenstvo, hriadeľ riadenia, skriňu prevodovky riadenia a všetky ďalšie súčasti určené na to, aby prispievali k absorpcii energie pri náraze na ovládacie zariadenie riadenia.

§ 3

(1) Mechanizmus riadenia pri náraze musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2.5 až 2.15, 2.17, 2.18 a 5 prílohy I smernice Rady 74/297/EHS zo 4. júna 1974 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa vnútorného vybavenia motorových vozidiel (chovanie riadiaceho mechanizmu v prípade nárazu) v znení smernice Komisie 91/662/EHS (ďalej len „smernica“).

(2) Zhoda s požiadavkami bodu 5 prílohy I smernice sa overuje metódami ustanovenými v prílohe II, v prílohe III okrem bodu 2.7.1.4 a v prílohe IV smernice. Všetky merania sa vykonávajú podľa ISO 6487-2002. Štátny dopravný úrad3) alebo v jeho mene poverená technická služba overovania vozidiel (ďalej len „technická služba“) môže pripustiť aj iné testy, ak sa preukáže ich rovnocennosť; v tomto prípade sa k schvaľovacej dokumentácii priloží správa popisujúca použité metódy a dosiahnuté výsledky.

(3) Zhodu s požiadavkami bodu 5.1 prílohy I smernice nie je potrebné overovať, ak bolo schvaľovanému typu vozidla udelené typové schválenie ES podľa osobitného predpisu.3a)

(4) Použité prístrojové vybavenie na meranie sily musí zodpovedať ISO 6487-2002, ak nie je ustanovené inak.

(5) Na účely odseku 2 sa bodom R rozumie referenčný bod uvedený v osobitnom predpise.4)

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla5) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na reakciu mechanizmu riadenia pri náraze predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto dokumenty a údaje v troch vyhotoveniach:

a) podrobný popis typu vozidla z hľadiska konštrukcie, rozmerov, tvarov a dôležitých materiálov časti vozidla pred ovládacím zariadením riadenia,

b) dostatočne podrobné a vo vhodnej mierke spracované výkresy zariadenia riadenia a jeho pripevnenia k podvozku a ku karosérii vozidla,

c) technický popis zariadenia riadenia,

d) hmotnosť vozidla v pohotovostnom stave,

e) doklad o tom, že ovládacie zariadenie riadenia bolo schválené v súlade s bodmi 5.2 a 5.3 prílohy I smernice, ak je to vhodné.

(3) Výrobca alebo zástupca výrobcu poskytne technickej službe

a) vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý sa má schváliť, na test uvedený v bode 5.1 prílohy I smernice,

b) druhé vozidlo alebo časti vozidla podstatné pre test uvedený v bodoch 5.2 a 5.3 prílohy I smernice podľa dohody s technickou službou.

(4) Pred udelením typového schválenia ES štátny dopravný úrad alebo v jeho mene technická služba overí existenciu vyhovujúcich opatrení na zabezpečenie efektívnej kontroly zhody výroby.

(5) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na reakciu mechanizmu riadenia pri náraze sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(6) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na reakciu mechanizmu riadenia pri náraze podľa vzoru ustanoveného v prílohe V A smernice.

(7) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES systému6) pre typ ovládacieho zariadenia riadenia predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu.

(8) Prílohou k žiadosti podľa odseku 7 sú tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:

a) podrobný popis typu ovládacieho zariadenia riadenia z hľadiska konštrukcie, rozmerov a dôležitých materiálov, z ktorých je vyhotovený,

b) dostatočne podrobné a vo vhodnej mierke vypracované výkresy zariadenia riadenia a jeho pripevnenia k podvozku a ku karosérii vozidla.

(9) Technickej službe sa pri testoch uvedených v bodoch 5.2 a 5.3 prílohy I smernice predloží ovládacie zariadenie riadenia predstavujúce typ ovládacieho zariadenia riadenia, ktorý má byť typovo schválený ES, a časti vozidla podstatné pre test podľa dohody s technickou službou.

(10) Udelenie typového schválenia ES systému pre typ ovládacieho zariadenia riadenia sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(11) Štátny dopravný úrad vydá osvedčenie o typovom schválení ES systému pre typ ovládacieho zariadenia riadenia podľa vzoru ustanoveného v prílohe V B smernice.

(12) Na overenie zhody výroby v prípade typového schválenia ES vozidla podľa tohto nariadenia vlády štátny dopravný úrad podrobí náhodným kontrolám dostatočný počet vyrobených ovládacích zariadení riadenia. V prípade typového schválenia ES systému pre typ ovládacieho zariadenia riadenia štátny dopravný úrad na overenie zhody výroby podrobí náhodným kontrolám dostatočný počet vyrobených ovládacích zariadení riadenia. Kontroly sa spravidla obmedzia na vykonanie meraní. Ak je to nevyhnutné, vozidlá alebo ovládacie zariadenia riadenia sa podrobia testu uvedenému v bode 5 prílohy I smernice.

(13) O každej zmene časti alebo charakteristiky uvedenej v § 2 písm. b) je výrobca alebo zástupca výrobcu povinný informovať štátny dopravný úrad, ktorý môže uložiť vykonanie nových testov zmeneného typu vozidla a vystavenie nového protokolu o testoch;7) ak z týchto testov vyplynie, že technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády nie sú splnené, vozidlo neschváli.

(14) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla8) pre typ vozidla vzťahujúce sa reakciu mechanizmu riadenia pri náraze a na typové schválenie systému9) pre typ ovládacieho zariadenia riadenia.

§ 5

Príslušný štátny orgán10) nesmie odmietnuť ani zakázať

a) uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na reakciu mechanizmu riadenia pri náraze, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády,

b) uvedenie na trh typu ovládacieho zariadenia riadenia určeného na montáž do vozidiel, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 191/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

1. Smernica Rady 74/297/EHS zo 4. júna 1974 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa vnútorného vybavenia motorových vozidiel (chovanie riadiaceho mechanizmu v prípade nárazu) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 2.) v znení smernice Komisie 91/662/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 11.).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/79/ES zo 16. decembra 1996 o ochrane cestujúcich v motorových vozidlách v prípade čelného nárazu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 70/156/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 18.) v znení smernice Komisie 1999/98/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 13/zv. 24.).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

3) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

3a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 563/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranu cestujúcich v motorových vozidlách pri čelnom náraze.

4) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 150/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel.

5) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

6) § 8 ods. 10 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

7) § 9 zákona č. 725/2004 Z. z.

8) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

9) § 8 ods. 5 a 17 zákona č. 725/2004 Z. z.

10) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.