Oznámenie č. 19/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Tuniskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 10/2006
Platnosť od 14.01.2006

19

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou listov ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky zo 14. septembra 2000 a ministra zahraničných vecí Tuniskej republiky zo 17. marca 2001 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Tuniskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Tuniskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda o vedeckotechnickej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky (Tunis 18. apríla 1961)

2. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o leteckej doprave (Tunis 1. februára 1963, vyhláška č. 193/1964 Zb.)

3. Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou (Tunis 6. apríla 1963, vyhláška č. 103/1965 Zb.)

4. Dohoda o spolupráci na úseku zdravotníctva medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky (Praha 29. mája 1964) – platnosť dohody sa skončila 19. augusta 2001

5. Dlhodobá obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky (Praha 3. októbra 1973, vyhláška č. 7/1975 Zb.) – platnosť dohody sa skončila 1. januára 2005

6. Protokol medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o úprave platov medzi oboma krajinami (Praha 3. októbra 1973, vyhláška č. 7/1975 Zb.)

7. Dodatkový protokol k Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou z 3. októbra 1973 (Tunis 3. marca 1976, čiastka 16/1976 Zb.) – platnosť dohody sa skončila 1. januára 2005

8. Dohoda o hospodárskej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky (Praha 2. septembra 1976, vyhláška č. 24/1977 Zb.)

9. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou (Tunis 12. apríla 1979, vyhláška č. 44/1981 Zb.)

10. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach, o uznaní a výkone justičných rozhodnutí a o vydávaní a Dodatkový protokol (Tunis 12. apríla 1979, vyhláška č. 40/1981 Zb.)

11. Dodatkový protokol k Dohode o hospodárskej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tuniskej republiky z 2. septembra 1976 (Tunis 20. februára 1983)

12. Zmluva medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Tuniskej republiky o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a majetku (Praha 14. marca 1990, oznámenie č. 419/1992 Zb.)

13. Dohoda o spolupráci v oblasti cestovného ruchu medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Tuniskej republiky (Tunis 4. decembra 1990)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.