Zákon č. 188/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Čiastka 70/2006
Platnosť od 13.04.2006
Účinnosť od 13.04.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.04.2006 Aktuálne znenie