Nariadenie vlády č. 182/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov

Čiastka 67/2006
Platnosť od 11.04.2006
Účinnosť od 15.04.2006 do31.03.2019
Zrušený 64/2019 Z. z.

182

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 22. marca 2006,

ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 380/2003 Z. z. sa mení takto:

1. V § 5 ods. 6 sa v poslednej vete nahrádza slovo „a“ slovom „alebo“.

2. V § 9 odsek 13 znie:

(13) Autorizovaná osoba po vykonaní kusového overenia vydá predkladateľovi protokol o kusovom overení strelnej zbrane a označí ju príslušnou overovacou značkou.“.

3. V § 10 odsek 2 znie:

(2) Autorizovaná osoba po vykonaní nového kusového overenia vydá predkladateľovi protokol o novom kusovom overení strelnej zbrane alebo ju označí príslušnou overovacou značkou.“.

4. V § 15 ods. 7 prvá veta znie: „Zbrane, ktoré vyhoveli pri kusovom overení, označia sa príslušnou overovacou značkou a dvojčíslom roka, v ktorom bolo overenie vykonané.“.

5. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:

㤠18a

Toto nariadenie vlády bolo prijaté v súlade s právne záväzným aktom Európskych spoločenstiev a osobitnými predpismi o poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a technických predpisov3) pod číslom notifikácie 2005/0640/SK.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov v znení smernice 98/48/ES, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.“.


Čl. II

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.


Mikuláš Dzurinda v. r.