Ústavný zákon č. 181/2006 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Čiastka 67/2006
Platnosť od 11.04.2006
Účinnosť od 11.04.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
11.04.2006 Aktuálne znenie