Ústavný zákon č. 181/2006 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Čiastka 67/2006
Platnosť od 11.04.2006
Účinnosť od 11.04.2006

181

ÚSTAVNÝ ZÁKON

zo 16. marca 2006,

ktorým sa dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení ústavného zákona č. 113/2004 Z. z. a ústavného zákona č. 566/2005 Z. z. sa dopĺňa takto:

1. V čl. 3 ods. 3 písm. b) sa za slovo „služieb,“ vkladajú slová „výkonu zdravotnej starostlivosti,“.

2. V čl. 5 ods. 1 sa za slová „života a zdravia osôb,“ vkladajú slová „a to aj v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie,“.


Čl. II

Účinnosť

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.