Oznámenie č. 179/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Čiastka 65/2006
Platnosť od 07.04.2006
Účinnosť od 01.01.2007
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2006 okrem čl. I bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2006, a čl. I bodov 3 až 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.

OBSAH

179

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie z 28. marca 2006 č. MF/008978/2006-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.).

Opatrenie upravuje organizačnú a ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v nadväznosti najmä na schválenie nových právnych predpisov v priebehu roka 2005.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2006 okrem čl. I bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2006, a čl. I bodov 3 až 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. marca 2006, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/ 2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.), sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe druhej časti písmene B. kód 86 znie:

„86 Národný jadrový fond na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi“.

2. V prílohe druhej časti písmeno E. znie:

„E.  FONDY SOCIÁLNEHO POISTENIA A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

300 Sociálna poisťovňa

401 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

402 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.

403 APOLLO zdravotná poisťovňa, a. s.

404 Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s.

405 SIDERIA zdravotná poisťovňa, a. s.

406 Európska zdravotná poisťovňa, a. s.

407 Medicare zdravotná poisťovňa, a. s. “.

3.V prílohe tretej časti písmene A. sa položka 111 dopĺňa podpoložkou 111004, ktorá znie:

„111004 Prevod podielu dane z príjmov fyzických osôb na osobitný účel“.

4.V prílohe tretej časti písmene A. položka 112 znie:

„112 Daň z príjmov právnickej osoby

112001 Prevod podielu dane z príjmov právnických osôb na osobitný účel“.

5.V prílohe tretej časti písmene A. sa hlavná kategória 100 dopĺňa kategóriami 160 a 170, ktoré znejú:

„160 Sankcie uložené v daňovom konaní

170 Sankcie súvisiace so zdravotným poistením a sociálnym poistením“.

6. V prílohe tretej časti písmene A. názov podpoložky 331001 znie:

„Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia“.

7. V prílohe tretej časti písmene A. názov podpoložky 332001 znie:

„Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia“.

8. V prílohe tretej časti písmene B. názov položky 611 znie:

„Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad“.

9. V prílohe tretej časti písmene B. položka 628 znie:

„628 Poistné na osobitné účty

628001 Na nemocenské zabezpečenie

628002 Na výsluhový dôchodok

628003 Na úrazové zabezpečenie

628004 Na invalidný výsluhový dôchodok

628005 Na výsluhový príspevok“.

10. V prílohe tretej časti písmene B. názov kategórie 650 znie:

„Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom“.

11. V prílohe tretej časti písmene B. názov položky 653 znie:

„Ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom“.

12. V prílohe tretej časti písmene C. názov podpoložky 411001 znie:

„Od verejnoprávnej inštitúcie a zdravotnej poisťovne“.

13. V prílohe tretej časti písmene C. sa položka 411 dopĺňa podpoložkou 411009, ktorá znie:

„411009 Od ostatných úverovaných subjektov“.

14. V prílohe tretej časti písmene C. položka 454 znie:

„454 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

454001 Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku

454002 Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku

454003 Z peňažných fondov subjektu iného ako obec a vyšší územný celok “.

15.V prílohe tretej časti písmene C. sa položka 811 dopĺňa podpoložkou 811005, ktorá znie:

„811005 Ostatným subjektom verejnej správy“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2006 okrem čl. I bodu 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2006 a čl. I bodov 3 až 15, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií