Oznámenie č. 176/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 65/2006
Platnosť od 07.04.2006

176

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 22. februára 1994 a 27. júna 1994 medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Slovinskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda medzi Republikou československou a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov (Praha 14. novembra 1928, vyhláška č. 163/1929 Zb.) – platnosť zmluvy ukončená vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie

2. Zmluva medzi Republikou československou a Kráľovstvom juhoslovanským o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore dávok pozostalostných (Praha 24. februára 1936, vyhláška č. 24/1938 Zb.)

3. Dohoda uzatvorená výmenou nót medzi Republikou československou a Juhosláviou o náhradách za vojnové škody, rozdelenie maďarskej náhrady (Praha 22. novembra 1945)

4. Dohoda k Obchodnej a plavebnej zmluve medzi Republikou československou a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov zo 14. novembra 1928 (Praha 14. novembra 1946, výmenou nót) – platnosť dohody ukončená vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie

5. Dodatková dohoda k Obchodnej a plavebnej zmluve československo-juhoslovanskej zo 14. novembra 1928 (Praha 10. apríla 1948, vyhláška č. 155/1948 Zb.) – platnosť dohody ukončená vstupom SR do EÚ

6. Dohoda medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o leteckej doprave (Belehrad 28. februára 1956) – dohoda zrušená (oznámenie č. 95/1998 Z. z.)

7. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávia o vedecko-technickej spolupráci (Belehrad 3. júla 1956) dohoda zrušená (oznámenie č. 676/2002 Z. z.)

8. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej republiky Juhoslávia o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávia (Belehrad 29. januára 1957) – dohoda zrušená (oznámenie č. 131/1998 Z. z.)

9. Dohoda medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o vyrovnaní otvorených majetkových otázok (Praha 11. februára 1956, vyhláška č. 31/1957 Zb.)

10. Správna dohoda o vykonávaní Dohovoru medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení (Belehrad 22. mája 1957)

11. Dohovor o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou (Belehrad 22. mája 1957, vyhláška č. 2/1958 Zb.)

12. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku veterinárnom (Praha 21. júna 1957) – dohoda zrušená (oznámenie č. 2/1997 Z. z.)

13. Dohovor medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení (Belehrad 22. mája 1957, vyhláška č. 3/1958 Zb.)

14. Dohoda medzi Československou správou civilného letectva ministerstva dopravy Československej socialistickej republiky a Zväzovým sekretariátom pre dopravu a spoje Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie (Belehrad 29. júna 1963)

15. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (Belehrad 20. januára 1964, vyhláška č. 207/1964 Zb.)

16. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o priemyselnej a technickej spolupráci (Belehrad 14. marca 1964)

17. Dohoda o spolupráci v oblasti turistického ruchu medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou (Belehrad 14. marca 1964, vyhláška č. 10/1965 Zb.)

18. Platobná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie (Belehrad 9. mája 1964) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)

19. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín (Belehrad 16. júna 1965, vyhláška č. 6/1966 Zb.) – dohoda zrušená (oznámenie č. 91/2000 Z. z.)

20. Dodatok k Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964 Praha 23. novembra 1965, výmena listov)

21. Dohoda medzi Štátnym úradom sociálneho zabezpečenia v Prahe a Zväzovým ústavom sociálneho poistenia v Belehrade o zmene Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o sociálnom poistení z 22. mája 1957 (Belehrad 19. marca 1966)

22. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie (Praha 15. februára 1966, vyhláška č. 112/1968 Zb.)

23. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach (Praha 17. mája 1967, vyhláška č. 1/1968 Z. z.)

24. Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964 (Belehrad 13. decembra 1968, registrovaný v čiastke 14/1970 Zb.) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)

25. Protokol o vykonávaní platieb vyplývajúcich z kooperačných vzťahov – dodatok k Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964 (Belehrad 13. decembra 1968, vyhláška č. 47/1970 Zb.) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)

26. Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964 (Belehrad 11. marca 1976, registrovaný v čiastke 23/1976 Zb.) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)

27. Dohoda o spolupráci pri odhaľovaní prípadov porušovania colných a devízových predpisov medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie (Skopje 12. novembra 1976)

28. Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964 (Belehrad 20. októbra 1977) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)

29. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej republiky Juhoslávie o dlhodobej spolupráci pri využití československého tranzitného plynovodu na prepravu zemného plynu do Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie cez územie Československej socialistickej republiky (Praha 28. októbra 1977, registrovaná v čiastke 8/1979 Zb.)

30. Protokol o zmene platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Juhoslovanskou federatívnou republikou z 9. mája 1964 (Praha 22. decembra 1979, registrovaný v čiastke 33/1980 Zb.) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)

31. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (Praha 2. novembra 1981, vyhláška č. 99/1983 Zb.) – zmluva zrušená (oznámenie č. 386/2004 Z. z.)

32. Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964 (Belehrad 19. mája 1983) – dohoda zrušená (oznámenie č. 89/1995 Z. z.)

33. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o vzájomnom odovzdávaní odsúdených k výkonu trestu odňatia slobody (Praha 23. mája 1989, vyhláška č. 473/1990 Zb.)

34. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii (Belehrad 12. septembra 1989, oznámenie č. 89/1991 Zb.)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.