Oznámenie č. 175/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie

Čiastka 64/2006
Platnosť od 04.04.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.

175

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 53 písm. d) zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

výnos zo 17. marca 2006 č. 12587/2006 – SL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie.

Výnos upravuje podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, hraníc území klimatických podmienok vhodných na liečenie, hraníc a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, hraníc a ochranných pásiem klimatických podmienok vhodných na liečenie.

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v čiastke 17/2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.