Oznámenie č. 175/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie

Čiastka 64/2006
Platnosť od 04.04.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.

Pôvodný predpis

04.04.2006