Oznámenie č. 174/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Albánskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 64/2006
Platnosť od 04.04.2006
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 20. februára 2006.

174

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. decembra 2005 bol podpísaný Protokol medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Albánskej republiky o platnosti dvojstranných dohôd podpísaných medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Albánskou Republikou, ktorý nadobudol platnosť 20. februára 2006.

Podpisom protokolu bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Albánskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Albánskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Dohoda medzi Československou republikou a Ľudovou republikou Albánskou o kultúrnej spolupráci (Tirana 1. decembra 1952)

2. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Albánskej republiky o leteckej doprave (Tirana 30. mája 1958)

3. Konzulárny dohovor medzi Československou republikou a Albánskou ľudovou republikou (Tirana 16. januára 1959, vyhláška č. 96/1960 Zb.)

4. Zmluva medzi Československou republikou a Albánskou ľudovou republikou o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach (Praha 16. januára 1959, vyhláška č. 97/1960 Zb.)

5. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Albánskej ľudovej socialistickej republiky o medzinárodnej cestnej doprave a Protokol k nej (Praha 7. januára 1991, oznámenie č. 90/1991 Zb.)

6. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Albánskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických a služobných pasov, uzatvorenej výmenou nót (Praha 26. novembra/Tirana 30. novembra 1991)

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Albánskou republikou sa 20. februára 2006 skončila platnosť týchto zmluvných dokumentov:

1. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Albánskej ľudovej republiky o poskytnutí úveru na prieskum železo-niklových ložísk v oblasti Elbasan – Pishkash – Pogradec Albánskej ľudovej republiky (Praha 8. februára 1956)

2. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Albánskej ľudovej republiky o prieskume a využití železo-niklových ložísk v oblasti Elbasan – Pishkash – Pogradec Albánskej ľudovej republiky (Praha 8. februára 1956)

3. Prvý dodatok k Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Albánskej ľudovej republiky o prieskume a využití železo-niklových ložísk v oblasti Elbasan – Pishkash – Pogradec Albánskej ľudovej republiky z 8. februára 1956 (Tirana 4. júna 1956)

4. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Albánskej ľudovej republiky o úvere na dodávku tovaru z Československej republiky do Albánskej ľudovej republiky v rokoch 1956 – 1960 (Praha 5. augusta 1957)

5. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Albánskej ľudovej republiky o poskytnutí úveru na využitie železo-niklového ložiska Pishkash – Východ v Albánskej ľudovej republike (Tirana 5. mája 1958)

6. Druhý dodatok k Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Albánskej ľudovej republiky o prieskume a využití železo-niklových ložísk v oblasti Elbasan – Pishkash – Pogradec Albánskej ľudovej republiky z 8. februára 1956 (Tirana 4. mája 1958)

7. Dohoda o poštovom, telegrafickom a telefonickom styku (ČSR – Albánsko) (Praha 23. septembra 1959)

8. Dodatok k druhému doplnku k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Albánskej ľudovej republiky o prieskume a využití železonikelnatých ložísk v oblastiach Elbasan – Pishkash – Pogradec Albánskej ľudovej republiky z 8. februára 1956 podpísanému 5. mája 1958 o ocenení kobaltu obsiahnutého v železonikelnatej rude dodávanej z Albánskej ľudovej republiky do Československej socialistickej republiky (Tirana 3. októbra 1973, registrovaný v čiastke č. 37/1973 Zb.)

9. Protokol medzi vládou Československej republiky a Radou ministrov Albánskej ľudovej republiky o úprave vzájomných kurzových vzťahov medzi korunou československou a albánskym lekom v oblasti neobchodných platieb (Tirana 2. novembra 1983)

10. Protokol medzi Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Ministerstvom zahraničného obchodu Albánskej ľudovej socialistickej republiky o Podmienkach pre dodávky tovaru a platieb medzi organizáciami oprávnenými na zahraničnoobchodnú činnosť Československej socialistickej republiky a podnikmi zahraničného obchodu Albánskej ľudovej socialistickej republiky (Tirana 6. apríla 1987)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.