Oznámenie č. 170/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú platové relácie

Čiastka 62/2006
Platnosť od 29.03.2006 do30.06.2007
Zrušený 294/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

170

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vydalo podľa § 99 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

opatrenie zo 17. marca 2006 č. 113.688/2006, ktorým sa ustanovujú platové relácie.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky z 13. júla 2004 č. 120.807/2004, ktorým sa ustanovujú platové relácie (oznámenie č. 430/2004 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.