Oznámenie č. 166/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0604-24179/2004-SL, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia v znení neskorších predpisov

Čiastka 61/2006
Platnosť od 25.03.2006
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

166

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

opatrenie zo 17. marca 2006 č. OPL0106-07925/2006-SL, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. OPL0604-24179/2004-SL, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (oznámenie č. 759/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Zmeny sa vykonávajú v prílohe k opatreniu v časti A – Zoznam liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia, v časti B – Indikačné obmedzenia a v časti I – Abecedný zoznam liečiv a liekov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. marca 2006 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.