Oznámenie č. 164/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a ďalšie podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Čiastka 61/2006
Platnosť od 25.03.2006
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2006. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 341/2006 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. júna 2006.

164

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

výnos zo 17. marca 2006 č. 07440/2006-SL, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a ďalšie podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

V prílohách k tomuto výnosu sú uvedené vzory žiadosti o poskytnutie dotácie.

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.

Výnos bude uverejnený v čiastke 17/2006 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.