Oznámenie č. 160/2006 Z. z.Oznámenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví o vydaní cenových rozhodnutí pre oblasť vodárenstva

Čiastka 58/2006
Platnosť od 17.03.2006
Redakčná poznámka

Cenové rozhodnutia sú účinné od 1. januára 2006.