Zákon č. 16/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

Čiastka 9/2006
Platnosť od 14.01.2006
Účinnosť od 01.02.2006

OBSAH