Zákon č. 16/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

Čiastka 9/2006
Platnosť od 14.01.2006
Účinnosť od 01.02.2006

OBSAH

16

ZÁKON

z 13. decembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 369/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z. a zákona č. 628/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

i) utvára podmienky na rozvoj zdravotníctva,“.

Doterajšie písmená i) až p) sa označujú ako písmená j) až q).

2. V § 5 ods. 2 písm. a) a b) a odseku 6 sa slovo „zmluva“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „dohoda“ v príslušnom tvare.

3. V § 5 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a vopred schválená územným celkom alebo orgánom iného štátu“.

4. V § 5 ods. 7 sa za slovom „orgánov“ bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pred podaním návrhu na súd si vyžiada stanovisko príslušného miestneho orgánu štátnej správy.“.

5. V § 6 ods. 1 sa za slovo „úlohy“ vkladá slovo „miestnej“.

6. V § 6 ods. 2 sa slová „podľa § 1“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1“.

7. V § 8 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajšie odseky 10 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 11.

8. V § 8 ods. 11 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a krajskému úradu“.

9. V § 11 ods. 2 sa v úvodnej vete slovo „najmä“ nahrádza slovami „a to“.

10. V § 11 ods. 2 písm. l) sa vypúšťajú slová „plat a“.

11. V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

q) o ďalších veciach, ktoré si môže vyhradiť v štatúte samosprávneho kraja, ak nie sú zákonom zverené predsedovi.“.

12. V § 11 ods. 9 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „desiatich“.

13. V § 12 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

14. V § 12 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „v kalendárnom roku najviac v sume dvadsaťnásobku minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom.16a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov .“.

15. V § 13 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

16. V § 13 ods. 2 písm. f) sa za slovo „kraja“ vkladá čiarka a vypúšťa sa slovo „alebo“.

17. V § 13 ods. 2 písm. g) sa za slovom „smrťou“ vypúšťa bodka a pripája sa slovo „alebo“.

18. V § 13 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) podľa osobitného zákona.17a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

17a) Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“.

19. V § 16 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „v oblasti verejnej správy okrem vecí, o ktorých na jeho návrh rozhoduje organizačný útvar úradu určený v organizačnom poriadku úradu“.

20. V § 16 ods. 9 písmeno b) znie:

b) štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej samosprávnym krajom, v ktorom bol zvolený,“.

21. V § 16 ods. 9 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).

22. V § 17 ods. 1 písm. g) sa vypúšťa slovo „alebo“.

23. V § 17 ods. 1 písm. h) sa za slovom „smrťou“ vypúšťa bodka a pripája sa slovo „alebo“.

24. V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

i) podľa osobitného zákona.17a)“.

25. V § 18 sa slovo „predseda“ nahrádza slovami „samosprávny kraj“.

26. V § 19c ods. 3 sa slová „predseda v správnom konaní podľa § 16“ nahrádzajú slovami „v oblasti verejnej správy samosprávny kraj“.

27. V § 20 ods. 1 v časti vety pred bodkočiarkou sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „finančnú komisiu“ sa vkladajú slová „a ďalšie komisie, ak tak ustanovuje osobitný zákon“.

28. V § 20 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „v kalendárnom roku najviac v sume desaťnásobku minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom16a)“.

29. V § 22 ods. 1 až 4 a 6 sa slovo „predseda“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovami „samosprávny kraj“ v príslušnom tvare.

30. V § 22 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.