Nariadenie vlády č. 150/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel

Čiastka 56/2006
Platnosť od 15.03.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 15.03.2006 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

150

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. marca 2006

o technických požiadavkách na výhľad vodičov motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1 uvedené v osobitnom predpise,1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, ktoré majú najmenej štyri kolesá a najväčšiu konštrukčnú rýchlosť prevyšujúcu 25 km . h-1, a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na výhľad vodiča.

(2) Účelom tohto nariadenia vlády je zabezpečiť dostatočný výhľad vodiča. Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na výhľad vodiča vozidla smerom dopredu v uhle 180o.

(3) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa vzťahujú na vozidlá so sedadlom vodiča na ľavej strane.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumejú

a) typom vozidla vzhľadom na výhľad vodiča vozidlá, ktoré sa vzájomne nelíšia v týchto základných znakoch:

1. vonkajšie tvary, vnútorné tvary a usporiadanie, ktoré by mohli ovplyvniť výhľad vodiča,

2. tvar a rozmery predného okna a jeho montáž,

b) plochou A plocha definovaná v osobitnom predpise.2)

§ 3

Výhľad vodiča vozidla musí spĺňať požiadavky na konštrukciu a skúšky (ďalej len „technické požiadavky“) ustanovené v prílohe I okrem bodov 1, 2.2, 3 a 4, v prílohe III a doplnkoch 1 až 3 prílohy III a v prílohe IV a doplnku prílohy IV smernice Rady 77/649/EHS z 27. septembra 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výhľadu vodičov motorových vozidiel v platnom znení (ďalej len „smernica“).

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla3) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na výhľad vodiča predkladá výrobca alebo zástupca výrobcu typu vozidla.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 sú tieto dokumenty v troch vyhotoveniach:

a) opis vozidla podľa § 2 spolu s rozmerovými výkresmi, fotografiou alebo rozloženým pohľadom na priestor pre cestujúcich, čísla alebo symboly identifikujúce typ vozidla,

b) podrobné údaje o základných referenčných značkách tak, aby sa mohli ľahko identifikovať a overiť poloha každej z nich vzhľadom na ostatné referenčné značky a vzhľadom na bod R.

(3) Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca alebo zástupca výrobcu poverenej technickej službe overovania vozidiel.

(4) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na výhľad vodiča sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(5) Štátny dopravný úrad4) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na výhľad vodiča podľa vzoru ustanoveného v prílohe V smernice.

(6) O akejkoľvek zmene časti vozidla alebo jeho charakteristiky uvedenej v § 2 je výrobca alebo zástupca výrobcu typu vozidla povinný informovať štátny dopravný úrad, ktorý môže uložiť vykonanie nových testov zmeneného typu vozidla a vystavenie nového protokolu o testoch; ak z takých testov vyplynie, že technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády nie sú splnené, vozidlo neschváli.5)

(7) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla6) pre typ vozidla vzťahujúce sa na výhľad vodiča.

§ 5

Príslušný štátny orgán7) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na výhľad vodiča, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 150/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Rady 77/649/EHS z 27. septembra 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výhľadu vodičov motorových vozidiel (Ú. v. ES L 267, 19. 10. 1977) v znení smernice Komisie 81/643/EHS (Ú. v. ES L 231, 15. 8. 1981), smernice Komisie 88/366/EHS (Ú. v. ES L 181, 12. 7. 1988) a smernice Komisie 90/630/EHS (Ú. v. ES L 341, 6. 12. 1990).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 časť B druhý bod zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2006 Z. z. o technických požiadavkách na stierače a ostrekovače motorových vozidiel.

3) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

4) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

5) § 9 zákona č. 725/2004 Z. z.

6) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

7) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.