Nariadenie vlády č. 140/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na vnútorné zariadenie motorových vozidiel

Čiastka 55/2006
Platnosť od 15.03.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 15.03.2006 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

140

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. marca 2006

o technických požiadavkách na vnútorné zariadenie motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1 uvedené v osobitnom predpise1) (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na vnútorné zariadenie.

§ 2

Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie

a) vnútorným zariadením:

1. vnútorné časti priestoru pre cestujúcich okrem vnútorných spätných zrkadiel,

2. usporiadanie ovládačov,

3. strecha a otvárateľná strecha,

4. operadlo a zadná časť sedadiel,

5. elektricky ovládané okná, strešný panelový systém a systém deliacich priečok,

b) typom vozidla vzhľadom na vnútorné zariadenie vozidlá, ktoré sa nelíšia v týchto základných znakoch:

1. tvary a základné materiály karosérie priestoru pre cestujúcich,

2. usporiadanie ovládačov,

3. strecha a otvárateľná strecha,

4. operadlo a zadná časť sedadiel,

5. elektricky ovládané okná, strešný panelový systém a systém deliacich priečok.

§ 3

Vnútorné zariadenie musí spĺňať technické požiadavky ustanovené v prílohe I okrem bodov 1, 2.1, 2.2, 3, 6 až 8 a v prílohách II až VI smernice Rady 74/60/EHS zo 17. decembra 1973 o aproximácii zákonov členských štátov, týkajúcich sa vnútorného zariadenia motorových vozidiel (vnútorné časti priestoru pre cestujúcich iné ako vnútorné spätné zrkadlá, usporiadanie ovládačov, strecha alebo otváracia strecha, operadlá a zadná časť sedadiel) v platnom znení (ďalej len „smernica“).

§ 4

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na vnútorné zariadenie predkladá výrobca.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v doplnku 1 prílohy I smernice.

(3) Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca poverenej technickej službe overovania vozidiel. Na vyžiadanie predloží aj špecifické komponenty alebo vzorky použitých materiálov.

(4) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na vnútorné zariadenie sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(5) Štátny dopravný úrad3) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na vnútorné zariadenie podľa vzoru ustanoveného v doplnku 2 prílohy I smernice.

(6) Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;4) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.

(7) Ak sa zmení typ vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.5)

(8) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.6)

(9) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla7) pre typ vozidla vzťahujúce sa na vnútorné zariadenie.

§ 5

Príslušný štátny orgán8) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na vnútorné zariadenie, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 6

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


§ 7

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 140/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Rady 74/60/EHS zo 17. decembra 1973 o aproximácii zákonov členských štátov, týkajúcich sa vnútorného zariadenia motorových vozidiel (vnútorné časti priestoru pre cestujúcich iné ako vnútorné spätné zrkadlá, usporiadanie ovládačov, strecha alebo otváracia strecha, operadlá a zadná časť sedadiel) (Ú. v. ES L 038, 11. 2. 1974) v znení smernice Komisie 78/632/EHS (Ú. v. ES L 206, 29. 7. 1978) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/4/ES (Ú. v. ES L 087, 8. 4. 2000).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 časť B druhý bod písm. a) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

3) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

4) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

5) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

6) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

7) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

8) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.