Zákon č. 14/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Čiastka 9/2006
Platnosť od 14.01.2006
Účinnosť od 01.02.2006

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2006 Aktuálne znenie