Nariadenie vlády č. 138/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na kryty kolies motorových vozidiel

Čiastka 55/2006
Platnosť od 15.03.2006 do31.10.2014
Účinnosť od 15.03.2006 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

138

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 1. marca 2006

o technických požiadavkách na kryty kolies motorových vozidiel

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a podľa § 5 ods. 26, § 6 ods. 16 a § 7 ods. 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na vozidlá kategórie M1 uvedené v osobitnom predpise,1) určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, s najmenej štyrmi kolesami a najväčšou konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h-1 (ďalej len „vozidlo“) a upravuje podrobnosti o ich typovom schválení ES vzťahujúcom sa na kryty kolies.

(2) Vozidlo musí byť vybavené krytmi kolies, napríklad časťami karosérie alebo blatníkmi.

(3) Kryty kolies vozidla musia byť konštruované tak, aby chránili ostatných účastníkov premávky na pozemných komunikáciách pokiaľ možno čo najďalej proti odhadzovaniu kamenia, blata, ľadu, snehu a vody a aby znižovali nebezpečenstvo pre týchto účastníkov pri styku s pohybujúcimi sa kolesami.

§ 2

Kryty kolies vozidiel musia spĺňať technické požiadavky ustanovené v bodoch 2 a 3 prílohy I smernice Rady 78/549/EHS z 12. júna 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa krytov kolies motorových vozidiel v znení smernice Komisie 94/78/ES (ďalej len „smernica“).

§ 3

(1) Žiadosť o udelenie typového schválenia ES vozidla2) pre typ vozidla vzťahujúceho sa na kryty kolies predkladá výrobca.

(2) Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je informačný dokument, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe II smernice.

(3) Vozidlo predstavujúce typ vozidla, ktorý má byť schválený, poskytne výrobca poverenej technickej službe overovania vozidiel.

(4) Udelenie typového schválenia ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúceho sa na kryty kolies sa nesmie zamietnuť, ak sú splnené technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

(5) Štátny dopravný úrad3) vydá osvedčenie o typovom schválení ES vozidla pre typ vozidla vzťahujúcom sa na kryty kolies podľa vzoru ustanoveného v prílohe III smernice.

(6) Každému schválenému typu vozidla štátny dopravný úrad pridelí číslo typového schválenia ES podľa osobitného predpisu;4) nemožno prideliť rovnaké číslo typového schválenia ES rôznym typom vozidla.

(7) Ak sa zmení typ vozidla schváleného podľa tohto nariadenia vlády, postupuje sa podľa osobitného predpisu.5)

(8) Opatrenia na zabezpečenie zhody výroby sa prijímajú podľa osobitného predpisu.6)

(9) Technické požiadavky podľa tohto nariadenia vlády sa rovnako vzťahujú na typové schválenie vozidla7) pre typ vozidla vzťahujúce sa na kryty kolies.

§ 4

Príslušný štátny orgán8) nesmie odmietnuť ani zakázať uvedenie typu vozidla na trh, jeho evidenciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie v premávke na pozemných komunikáciách z dôvodov vzťahujúcich sa na kryty kolies, ak sú splnené požiadavky podľa tohto nariadenia vlády.

§ 5

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe.


§ 6

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. marca 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 138/2006 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV

Smernica Rady 78/549/EHS z 12. júna 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa krytov kolies motorových vozidiel (Ú. v. ES L 168, 26. 6. 1978) v znení smernice Komisie 94/78/ES (Ú. v. ES L 354, 31. 12. 1994).

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 5 ods. 11 a 20, § 6 ods. 7 a 10 a § 7 ods. 9 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

3) § 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.

4) § 3 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel.

5) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

6) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z.

7) § 5 ods. 5 a 20, § 6 ods. 5 a 10 a § 7 ods. 6 a 13 zákona č. 725/2004 Z. z.

8) § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 451/2004 Z. z.
§ 88 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 99 písm. o) zákona č. 725/2004 Z. z.