Vyhláška č. 133/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na obmedzovanie emisií prchavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch

(v znení č. 30/2009 Z. z.)

Čiastka 54/2006
Platnosť od 14.03.2006 do31.05.2010
Účinnosť od 15.02.2009 do31.05.2010
Zrušený 137/2010 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.02.2009 - 31.05.2010 30/2009 Z. z.
01.04.2006 - 14.02.2009

Pôvodný predpis

14.03.2006