Vyhláška č. 132/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá

(v znení č. r1/c83/2006 Z. z.)

Čiastka 54/2006
Platnosť od 14.03.2006 do31.05.2010
Účinnosť od 01.01.2007 do31.05.2010
Zrušený 137/2010 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem piateho, ôsmeho a deviateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007 Redakčným oznámením uverejneným v čiastke 83/2006 Z. z. sa zmenila výnimka účinnosti: „okrem šiesteho, deviateho a desiateho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007".