Zákon č. 127/2006 Z. z.Zákon o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 515/2008 Z. z., 79/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 52/2006
Platnosť od 09.03.2006
Účinnosť od 01.01.2016