Zákon č. 120/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Čiastka 50/2006
Platnosť od 08.03.2006
Účinnosť od 01.01.2007

OBSAH