Zákon č. 116/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru

Čiastka 48/2006
Platnosť od 01.03.2006 do31.12.2013
Účinnosť od 01.04.2006 do31.12.2013
Zrušený 486/2013 Z. z.

OBSAH

116

ZÁKON

z 1. februára 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 3 a 6 znejú:

2) Čl. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa takéto práva porušili (Ú. v. EÚ L 196, 2. 8. 2003).

3) Čl. 2 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.

6) Zákon č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z.“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa za slová „zákon č. 444/2002 Z. z.“ vkladajú slová „v znení zákona č. 344/2004 Z. z.“.

3. Poznámky pod čiarou k odkazom 14, 16 a 17 znejú:

14) Čl. 5 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.

16) Čl. 6 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.

17) Čl. 5 a čl. 6 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 a čl. 3 nariadenia Komisie (ES) 1891/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva, a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili (Ú. v. EÚ L 328, 30. 10. 2004).“.

4. Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a

Zjednodušený postup

(1) Colný úrad, ktorý zaistil tovar pre podozrenie z porušenia práva duševného vlastníctva alebo prerušil colné konanie pre podozrenie z porušenia práva duševného vlastníctva, môže aj bez rozhodnutia súdu o tom, že tovar je falzifikát alebo nedovolená napodobenina, rozhodnúť o zničení takéhoto tovaru, ak

a) oprávnená osoba v lehote ustanovenej osobitným predpisom20a) predloží colnému úradu svoj písomný súhlas so zničením tohto tovaru a

b) sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.20a)

(2) Colný úrad zabezpečí zničenie tovaru podľa odseku 1 pod colným dohľadom za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.20a) O zničení tovaru colný úrad spíše záznam.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

20a) Čl. 11 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.“.

5. § 8 vrátane nadpisu znie:

㤠8

Podanie návrhu na začatie konania na súd

Ak sa neuplatní zjednodušený postup podľa § 7a, oprávnená osoba je povinná v lehote podľa osobitného predpisu21) preukázať colnému úradu skutočnosť, že podala na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či tovar je falzifikát, alebo nedovolená napodobenina.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

21) Čl. 13 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.“.

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa slová „zákona č. 562/2003 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších predpisov“.

7. § 12 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) prechováva tovar uvedený v písmenách a) až d).“.

8. V § 13 ods. 1 sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „alebo osobitný predpis únie30a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30a znie:

30a) Nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003.“.

9. V § 14 písm. a) a v § 20 písm. a) sa nad slovo „pokutu“ umiestňuje odkaz 31a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

31a) Čl. 18 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003.“.

10. V § 15 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a e)“.

11. V § 15 odsek 2 znie:

(2) Pokutu za priestupok možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o priestupku dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa spáchania priestupku.“.

12. V § 15 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

13. V § 16 odsek 2 znie:

(2) Prepadnutie tovaru podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o spáchaní priestupku dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa spáchania priestupku.“.

14. V § 19 sa za slovo „zákon“ vkladajú slová „alebo osobitný predpis únie30a)“.

15. V § 21 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a e)“.

16. V § 21 odsek 5 znie:

(5) Pokutu za iný správny delikt možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o spáchaní iného správneho deliktu dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa spáchania iného správneho deliktu.“.

17. V § 21 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 6 a 7.

18. V § 22 odsek 2 znie:

(2) Prepadnutie tovaru podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o spáchaní iného správneho deliktu dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa spáchania iného správneho deliktu.“.

19. Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:

㤠31a

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred 1. aprílom 2006. Vznik týchto právnych vzťahov, ako aj práva a povinnosti z nich vzniknuté sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.