Oznámenie č. 112/2006 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o potvrdení stavu zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Čiastka 45/2006
Platnosť od 25.02.2006

112

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 9. januára 1997 a 29. januára 1997 bol potvrdený stav zmluvnej základne medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou po sukcesii Slovenskej republiky do zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou zostali v platnosti tieto zmluvné dokumenty:

1. Obchodná a plavebná zmluva medzi Republikou Československou a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov (Praha 14. novembra 1928, uverejnená v Zbierke zákonov a nariadení č. 163/1929 Zb.) – platnosť dohody sa skončila 13. novembra 2004

2. Dohoda medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o vyrovnaní otvorených majetkových otázok (Praha 11. februára 1956, vyhláška č. 31/1957 Zb.)

3. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávia o vedecko-technickej spolupráci (Belehrad 3. júla 1956)

4. Dohoda o spolupráci v oblasti kultúry, umenia, vedy, školstva a osvety medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávie (Belehrad 29. januára 1957, vyhláška č. 4/1958 Zb.) – dohoda nahradená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, vedy a športu (Bratislava 5. mája 1995, oznámenie č. 141/1998 Z. z.)

5. Dohovor medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení (Belehrad 22. mája 1957, vyhláška č. 3/1958 Zb.)

6. Správna dohoda o vykonávaní Zmluvy medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávia o sociálnom poistení (Belehrad 22. mája 1957)

7. Dohovor o spolupráci na poli sociálnej politiky medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou (Belehrad 22. mája 1957, vyhláška č. 2/1958 Zb.) – dohovor nahradený Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o sociálnom zabezpečení (Bratislava 29. januára 1997, oznámenie č. 307/1998 Z. z.)

8. Dohoda medzi vládou Československej republiky a vládou Federatívnej ľudovej republiky Juhoslávia o spolupráci na úseku veterinárnom (Praha 21. júna 1957) – dohoda nahradená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti veterinárnej medicíny (Bratislava 19. mája 1994, oznámenie č. 158/2000 Z. z.)

9. Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci v oblasti zdravotníctva (Belehrad 5. októbra 1963, vyhláška č. 89/1964 Zb.)

10. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (Belehrad 20. januára 1964, vyhláška č. 207/1964 Zb.)

11. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávia o priemyselnej a technickej spolupráci (Belehrad 14. marca 1964)

12. Protokol medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávia o prijatí spoločných veterinárno-sanitárnych opatrení proti slintavke (Belehrad 23. marca 1965)

13. Platobná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou (Belehrad 9. mája 1964)

14. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci na úseku ochrany rastlín (Belehrad 16. júna 1965, vyhláška č. 6/1966 Zb.) – dohoda nahradená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín (Bratislava 19. mája 1994, oznámenie č. 269/2000 Z. z.)

15. Dodatok k Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou z 9. mája 1964 v znení listov vymenených medzi predsedami delegácií z 23. novembra 1965 (Praha 23. novembra 1965)

16. Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie o spolupráci v oblasti mierového využívania jadrovej energie (Praha 15. februára 1966, vyhláška č. 112/1968 Zb.)

17. Dohoda medzi Štátnym úradom sociálneho zabezpečenia v Prahe a Zväzovým ústavom sociálneho poistenia v Belehrade o zmene Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o sociálnom poistení z 22. mája 1957 (Belehrad 19. marca 1966)

18. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci a vzájomnej pomoci v colných otázkach (Praha 17. mája 1967, vyhláška č. 1/1968 Zb.) – dohoda nahradená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o vzájomnej pomoci v colných otázkach (Belehrad 28. marca 2001, oznámenie č. 191/2002 Z. z.)

19. Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou z 9. mája 1964 (Belehrad 13. decembra 1968, registrovaný v čiastke č. 14/1970 Zb.)

20. Protokol o uskutočňovaní platieb vyplývajúcich z kooperačných vzťahov – dodatok k Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou z 9. mája 1964 (Belehrad 13. decembra 1968, registrovaný v čiastke č. 14/1970 Zb.)

21. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o dlhodobej spolupráci pri využití juhoslovanského ropovodu na prepravu ropy do Československej socialistickej republiky cez územie Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie (Belehrad 6. decembra 1974, registrovaná v čiastke č. 12/1976 Zb.)

22. Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou z 9. mája 1964 (Belehrad 11. marca 1976, registrovaný v čiastke č. 23/1976 Zb.)

23. Dohoda o spolupráci pri odhaľovaní prípadov porušovania colných a devízových predpisov medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie (Skoplje 12. novembra 1976)

24. Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou z 9. mája 1964 (Belehrad 20. októbra 1977)

25. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o dlhodobej spolupráci pri využití československého tranzitného plynovodu na prepravu zemného plynu do Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie cez územie Československej socialistickej republiky (Praha 28. októbra 1977, registrovaná v čiastke č. 8/1979 Zb.)

26. Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Juhoslovanskou socialistickou federatívnou republikou z 9. mája 1964 (Praha 22. decembra 1979, registrovaný v čiastke č. 33/1980 Zb.)

27. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku (Praha 2. novembra 1981, vyhláška č. 99/1983 Zb.) – zmluva nahradená Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku (Záhreb 16. februára 1996, oznámenie č. 220/1997 Z. z.)

28. Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou (Praha 10. decembra 1981, vyhláška č. 42/1983 Zb.)

29. Protokol o zmene Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhoslávie z 9. mája 1964 (Belehrad 19. mája 1983)

30. Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o vzájomnom odovzdávaní odsúdených na výkon trestu odňatia slobody (Praha 23. mája 1989, oznámenie č. 473/1990 Zb.)

31. Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Zväzovou výkonnou radou Skupštiny Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní a dokladov o vedeckých hodnostiach a tituloch vydávaných v Československej socialistickej republike a v Socialistickej federatívnej republike Juhoslávii (Belehrad 12. septembra 1989, oznámenie č. 89/1991 Zb.) – dohoda nahradená Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Chorvátskej republiky o uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a v Chorvátskej republike (Bratislava 16. februára 1999, oznámenie č. 123/2000 Z. z.)

Potvrdenie stavu zmluvnej základne sa nedotýka zmlúv uzavretých po 1. januári 1993.